ေနာက္တဲြဆံထံုး။

0

ပ်ဳိေမမ်ား အတြက္ အလြယ္တကူျပဳလုပ္နိုင္သည့္ ေနာက္တဲြဆံထံုးေလး နွင့္ မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

ဘယ္ဘက္မွဆံပင္နွစ္ခုကိုလိမ္ပါ။
ဘယ္ဘက္မွဆံပင္နွစ္ခုကိုလိမ္ပါ။
ညာဘက္မွဆံပင္နွစ္ခုကိုလိမ္ပါ။
ညာဘက္မွဆံပင္နွစ္ခုကိုလိမ္ပါ။
လိမ္ထားေသာဆံပင္နွစ္ခုကို ေနာက္သို႔ယူ၍သားေရႀကိဳးျဖင့္ခ်ည္ပါ။
လိမ္ထားေသာဆံပင္နွစ္ခုကို ေနာက္သို႔ယူ၍သားေရႀကိဳးျဖင့္ခ်ည္ပါ။

ဆံပင္အားလံုးကိုေပါင္းလိုက္ပါ။
ဆံပင္အားလံုးကိုေပါင္းလိုက္ပါ။
ဆံပင္အားလံုးေပါင္းယူထားေသာဆံပင္မ်ားကိုအေပၚကိုတင္၍ ဘယ္ဘက္မွနွစ္ပင္လိမ္ထားေသာဆံပင္အတြင္းထည့္လိုက္ပါ။
ဆံပင္အားလံုးေပါင္းယူထားေသာဆံပင္မ်ားကိုအေပၚကိုတင္၍ ဘယ္ဘက္မွနွစ္ပင္လိမ္ထားေသာဆံပင္အတြင္းထည့္လိုက္ပါ။
ဘယ္ဘက္မွပိုခ်န္ေသာဆံပင္အားညာဘက္သို႔ယူ၍ ညာဘက္မွနွစ္ပင္လိမ္ထားေသာဆံပင္အတြင္းထည့္လိုက္ပါ။
ဘယ္ဘက္မွပိုခ်န္ေသာဆံပင္အားညာဘက္သို႔ယူ၍ ညာဘက္မွနွစ္ပင္လိမ္ထားေသာဆံပင္အတြင္းထည့္လိုက္ပါ။
ပိုခ်န္ေသာဆံပင္ကိုေအာက္အတြင္းတြင္ထည့္၍ ကလစ္ထိုးလိုက္ပါ။
ပိုခ်န္ေသာဆံပင္ကိုေအာက္အတြင္းတြင္ထည့္၍ ကလစ္ထိုးလိုက္ပါ။

မိမိႏွစ္သက္ရာပန္းမ်ားျဖင့္အလွဆင္ပါမည္။
မိမိႏွစ္သက္ရာပန္းမ်ားျဖင့္အလွဆင္ပါမည္။

ေနာက္တဲြဆံထံုး။
ေနာက္တဲြဆံထံုး။
ေနာက္တဲြဆံထံုး။