ေနာက္တဲြဆံထံုး။

0

ပ်ဳိေမမ်ား အတြက္ အလြယ္တကူျပဳလုပ္နိုင္သည့္ သပ္ရပ္လွပေစနုိင္သည့္ဘေနာက္တဲြဆံထံုးေလး နွင့္ မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

ေရွ႕ဆံပင္နွင့္ေနာက္ဆံပင္ ကိုႏွစ္ျခမ္းခဲြပါ။
ေရွ႕ဆံပင္နွင့္ေနာက္ဆံပင္ ကိုႏွစ္ျခမ္းခဲြပါ။
ဘဲနွစ္စီမွဆံပင္ကိုေနာက္သို႔ယူ၍သားေရႀကိဳးျဖင့္စည္းပါ။
ဘဲနွစ္စီမွဆံပင္ကိုေနာက္သို႔ယူ၍သားေရႀကိဳးျဖင့္စည္းပါ။
ေအာက္မွက်ေသာဆံပင္ကို အေပၚသို႔ျပန္ေခါက္တင္ပါ။
ေအာက္မွက်ေသာဆံပင္ကို အေပၚသို႔ျပန္ေခါက္တင္ပါ။
သားေရၿကိဳးျဖင့္ခ်ည္ထားေသာဆံပင္နွစ္ခုၾကားျပန္ထည့္ပါ။
သားေရၿကိဳးျဖင့္ခ်ည္ထားေသာဆံပင္နွစ္ခုၾကားျပန္ထည့္ပါ။
ပိုခ်န္ေနေသာဆံပင္ကိုေခါက္ယူထားေသာဆံပင္၏ၾကားတြင္ျပန္ထည့္ပါ။
ပိုခ်န္ေနေသာဆံပင္ကိုေခါက္ယူထားေသာဆံပင္၏ၾကားတြင္ျပန္ထည့္ပါ။

ေရွ႕မွခ်န္ထားေသာဆံပင္ကိုယြန္းယြန္းေလးေနာက္ကိုယူလာပါ။
ေရွ႕မွခ်န္ထားေသာဆံပင္ကိုယြန္းယြန္းေလးေနာက္ကိုယူလာပါ။
ပိုခ်န္ေနေသာဆံပင္ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္းေဆာင္ရြက္ပါ။
ပိုခ်န္ေနေသာဆံပင္ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္းေဆာင္ရြက္ပါ။

မိမိႏွစ္သက္ရာျဖင့္အလွဆင္ပါမည္။
မိမိႏွစ္သက္ရာျဖင့္အလွဆင္ပါမည္။

ေနာက္တဲြဆံထံုး။
ေနာက္တဲြဆံထံုး။
ေနာက္တဲြဆံထံုး။