လိပ္ျပာပံုဆံပင္။

0

ပ်ဳိေမမ်ား အတြက္ အလြယ္တကူျပဳလုပ္နိုင္သည့္ လိပ္ျပာပံုစံဆံံပင္ လုပ္နည္းေလးနွင့္ မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

အေရွ႕ဆံပင္ႏွစ္ဘက္စီမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူ၍ သားေရႀကိဳးျဖင့္စည္းပါ။
အေရွ႕ဆံပင္ႏွစ္ဘက္စီမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူ၍ သားေရႀကိဳးျဖင့္စည္းပါ။
စည္းထားေသာဆံပင္ေအာက္မွ ဘယ္ဘက္အနားသို႔ဆံပင္အနည္းငယ္ယူပါ။
စည္းထားေသာဆံပင္ေအာက္မွ ဘယ္ဘက္အနားသို႔ဆံပင္အနည္းငယ္ယူပါ။
စည္းထားေသာဆံပင္ၾကားသို႔ အနည္းငယ္ယူလာေသာဆံပင္ကိုထည့္္ပါ။
စည္းထားေသာဆံပင္ၾကားသို႔ အနည္းငယ္ယူလာေသာဆံပင္ကိုထည့္္ပါ။
ပိုေနေသာဆံပင္ကိုေအာက္မွဆံပင္အ၀ိုင္းေခြထဲျပန္ထည့္လိုက္ပါ။
ပိုေနေသာဆံပင္ကိုေအာက္မွဆံပင္အ၀ိုင္းေခြထဲျပန္ထည့္လိုက္ပါ။
ပိုေနေသာဆံပင္ကို ညာဘက္အထက္မွဆံပင္အနားသို႔ထည့္သြင္းလိုက္ပါ။
ပိုေနေသာဆံပင္ကို ညာဘက္အထက္မွဆံပင္အနားသို႔ထည့္သြင္းလိုက္ပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္ေအာက္မွညာဘက္္အနားသို႔ဆံပင္အနည္းငယ္ယူပါ။
စည္းထားေသာဆံပင္ေအာက္မွညာဘက္္အနားသို႔ဆံပင္အနည္းငယ္ယူပါ။
စည္းထားေသာဆံပင္ၾကား ဆံပင္အနည္းငယ္ယူလာေသာဆံပင္ကိုထည့္လိုက္ပါ။
စည္းထားေသာဆံပင္ၾကား ဆံပင္အနည္းငယ္ယူလာေသာဆံပင္ကိုထည့္လိုက္ပါ။
ပိုထြက္ေနေသာဆံပင္ကိုေအာက္မွဆံပင္အ၀ိုင္းေခြထဲျပန္ထည့္လိုက္ပါ။
ပိုထြက္ေနေသာဆံပင္ကိုေအာက္မွဆံပင္အ၀ိုင္းေခြထဲျပန္ထည့္လိုက္ပါ။
ပိုေနေသာဆံပင္ကိုဘယ္ဘက္္အထက္မွဆံပင္အနားသို႔ထည့္သြင္းလိုက္ပါ။
ပိုေနေသာဆံပင္ကိုဘယ္ဘက္္အထက္မွဆံပင္အနားသို႔ထည့္သြင္းလိုက္ပါ။

မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္ ရာျဖင့္အလွဆင္ပါ။
မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္ ရာျဖင့္အလွဆင္ပါ။

လိပ္ျပာပံုဆံပင္။
လိပ္ျပာပံုဆံပင္။