က်စ္ဆံျမွီးဆံထံုး။

0

ပ်ဳိေမမ်ား အတြက္ အလြယ္တကူျပဳလုပ္နိုင္သည့္ က်စ္ဆံျမွီးဆံထံုးေလးနွင့္ မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

အေရွ႕ဆံပင္ကိုသံုးေခ်ာင္းယူပါ။
အေရွ႕ဆံပင္ကိုသံုးေခ်ာင္းယူပါ။
က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ပါ။
က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ပါ။
ဆံုးသည္ထိက်စ္ဆံျမွီးက်စ္ပါ။
ဆံုးသည္ထိက်စ္ဆံျမွီးက်စ္ပါ။
သားေရႀကိဳးျဖင့္ခ်ည္ပါ။
သားေရႀကိဳးျဖင့္ခ်ည္ပါ။

က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ထားေသာဆံပင္ကိုဖြပါ။
က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ထားေသာဆံပင္ကိုဖြပါ။
ဘဲမွဆံပင္နွင့္က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ထားေသာဆံပင္ကိုေပါင္လိုက္ပါ။
ဘဲမွဆံပင္နွင့္က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ထားေသာဆံပင္ကိုေပါင္လိုက္ပါ။
ဆံထံုးပံုျပဳလုပ္ပါ။
ဆံထံုးပံုျပဳလုပ္ပါ။
ဆံထံုးျပဳလုပ္ျပီးကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
ဆံထံုးျပဳလုပ္ျပီးကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

မိမိႏွစ္သက္ရာျဖင့္အလွဆင္ပါမည္။
မိမိႏွစ္သက္ရာျဖင့္အလွဆင္ပါမည္။

က်စ္ဆံျမွီးဆံထံုး။
က်စ္ဆံျမွီးဆံထံုး။
က်စ္ဆံျမွီးဆံထံုး။