ေနာက္တဲြဆံထံုး ။

0

ပ်ဳိေမမ်ား အတြက္ အလြယ္တကူျပဳလုပ္နိုင္သည့္ေနာက္တဲြဆံထံုးေလးနွင့္ မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္နွစ္ခုကိုႏွစ္ပိုင္းခဲြ၍ သားေရႀကိဳးျဖင့္စည္းပါ။
ဆံပင္နွစ္ခုကိုႏွစ္ပိုင္းခဲြ၍ သားေရႀကိဳးျဖင့္စည္းပါ။
ပံုတြင္ျပထားသည့္ပစၥည္းတခုကိုသံုးပါ။
ပံုတြင္ျပထားသည့္ပစၥည္းတခုကိုသံုးပါ။
လိပ္တင္ပါ။
လိပ္တင္ပါ။
ဆံုးေအာင္ထိေခါက္တင္ပါ။
ဆံုးေအာင္ထိေခါက္တင္ပါ။
ကလစ္ထိုးပါ။
ကလစ္ထိုးပါ။

ေအာက္မွက်ေနေသာဆံပင္ကို နွစ္ပင္လိမ္ပါ။
ေအာက္မွက်ေနေသာဆံပင္ကို နွစ္ပင္လိမ္ပါ။
ဆံုးေအာင္ထိလိမ္ပါ။
ဆံုးေအာင္ထိလိမ္ပါ။
ညာဘက္နားမွပတ္၍ဆံုးထံုးျပဳလုပ္ထားေသာဆံပင္၏ ဘယ္ဘက္နားသို႔ယူလာပါ။
ညာဘက္နားမွပတ္၍ဆံုးထံုးျပဳလုပ္ထားေသာဆံပင္၏ ဘယ္ဘက္နားသို႔ယူလာပါ။
ေအာက္နားကိုကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
ေအာက္နားကိုကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

မိမိႏွစ္သက္ရာပန္းျဖင့္အလွဆင္ပါမည္။
မိမိႏွစ္သက္ရာပန္းျဖင့္အလွဆင္ပါမည္။

ေနာက္တဲြဆံထံုး ။
ေနာက္တဲြဆံထံုး ။