ေနာက္တဲြဆံထံုး။

0

ပ်ဳိေမမ်ား အတြက္ အလြယ္တကူျပဳလုပ္နိုင္သည့္ေနာက္တဲြဆံထံုးေလးနွင့္ မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္နွစ္ခုကိုခဲြကိုခဲြ၍လိမ္ပါ။
ဆံပင္နွစ္ခုကိုခဲြကိုခဲြ၍လိမ္ပါ။
ဒုတိယတခုကိုလည္းယူ၍လိမ္ပါ။
ဒုတိယတခုကိုလည္းယူ၍လိမ္ပါ။
တတိယတခုကိုလည္းယူ၍လိမ္ပါ။
တတိယတခုကိုလည္းယူ၍လိမ္ပါ။
ဆံုးေအာင္ထိလိမ္၍ကလစ္ထိုးပါ။
ဆံုးေအာင္ထိလိမ္၍ကလစ္ထိုးပါ။

ဆံပင္နွစ္ခုကိုခဲြကိုခဲြ၍လိမ္ပါ။
ဆံပင္နွစ္ခုကိုခဲြကိုခဲြ၍လိမ္ပါ။
ဒုတိယတခုကိုလည္းယူ၍လိမ္ပါ။
ဒုတိယတခုကိုလည္းယူ၍လိမ္ပါ။
တတိယတခုကိုလည္းယူ၍လိမ္ပါ။
တတိယတခုကိုလည္းယူ၍လိမ္ပါ။
ဆံုးေအာင္ထိလိမ္၍ကလစ္ထိုးပါ။
ဆံုးေအာင္ထိလိမ္၍ကလစ္ထိုးပါ။

ႏွစ္ခုေပါင္္း၍ေအာက္မွ က်ေနေသာဆံပင္မွေအာက္နားကို သားေရႀကိဳးျဖင့္စည္းပါ။
ႏွစ္ခုေပါင္္း၍ေအာက္မွ က်ေနေသာဆံပင္မွေအာက္နားကို သားေရႀကိဳးျဖင့္စည္းပါ။
ေခါက္၍ျပန္အေပၚသို႔လိပ္တင္ပါ။
ေခါက္၍ျပန္အေပၚသို႔လိပ္တင္ပါ။
အေပၚသို႔လိပ္ျပန္တင္၍ကလစ္ထိုးပါ။
အေပၚသို႔လိပ္ျပန္တင္၍ကလစ္ထိုးပါ။

မိမိႏွစ္သက္ရာပန္းျဖင့္အလွဆင္ပါမည္။
မိမိႏွစ္သက္ရာပန္းျဖင့္အလွဆင္ပါမည္။

ေနာက္တဲြဆံထံုး။
ေနာက္တဲြဆံထံုး။