ႏွစ္ပင္လိမ္အယွက္ဆံထံုး။

0

အမ်ိဳးသမီးမ်ား အေနျဖင့္ အလွဴမဂၤလာပြဲမ်ားကို သြားလာရာတြင္ ဆံပင္ကို ႏွစ္ပင္လိမ္၍ ထံုးနိုင္ေသာ ဆံထံုးေလးႏွင့္ မိတ္ဆက္ပါတယ္။

ဆံပင္ကို ဘယ္ညာ ႏွစ္ပိုင္းခြဲပါမည္။
ဆံပင္ကို ဘယ္ညာ ႏွစ္ပိုင္းခြဲပါမည္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္ကိုႏွစ္ပိုင္းထပ္ခြဲပါမည္။
ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္ကိုႏွစ္ပိုင္းထပ္ခြဲပါမည္။

ညာဘက္ရွိ ဆံပင္ကိုႏွစ္ပိုင္းထပ္ခြဲပါမည္။
ညာဘက္ရွိ ဆံပင္ကိုႏွစ္ပိုင္းထပ္ခြဲပါမည္။

ဘယ္ဘက္ရွိ ႏွစ္ပိုင္းခြဲထားေသာ ဆံပင္ကိုသားေရကြင္းျဖင့္ ခ်ည္ပါမည္။
ဘယ္ဘက္ရွိ ႏွစ္ပိုင္းခြဲထားေသာ ဆံပင္ကိုသားေရကြင္းျဖင့္ ခ်ည္ပါမည္။

ညာဘက္ရွိ ႏွစ္ပိုင္းခြဲထားေသာ ဆံပင္ကိုလည္း သားေရကြင္းျဖင့္ ခ်ည္ပါမည္။
ညာဘက္ရွိ ႏွစ္ပိုင္းခြဲထားေသာ ဆံပင္ကိုလည္း သားေရကြင္းျဖင့္ ခ်ည္ပါမည္။

သားေရကြင္းခ်ည္ထားေသာ ဆံပင္ကိုႏွစ္ပိုင္းထပ္ခြဲပါမည္။
သားေရကြင္းခ်ည္ထားေသာ ဆံပင္ကိုႏွစ္ပိုင္းထပ္ခြဲပါမည္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းရွိ ႏွစ္ပိုင္းခြဲထားေသာ ဆံပင္ကို ႏွစ္ေခ်ာင္းထိုးက်စ္ပါမည္။
ဘယ္ဘက္ျခမ္းရွိ ႏွစ္ပိုင္းခြဲထားေသာ ဆံပင္ကို ႏွစ္ေခ်ာင္းထိုးက်စ္ပါမည္။

ညာဘက္ျခမ္းရွိ ႏွစ္ပိုင္းခြဲထားေသာ ဆံပင္ကိုႏွစ္ေခ်ာင္းထိုး က်စ္ပါမည္။
ညာဘက္ျခမ္းရွိ ႏွစ္ပိုင္းခြဲထားေသာ ဆံပင္ကိုႏွစ္ေခ်ာင္းထိုး က်စ္ပါမည္။

ဘယ္ဘက္ အေရွ႕တြင္ခ်န္လွပ္ထားေသာ ဆံပင္ကို ႏွစ္ပင္လိမ္က်စ္ပါမည္။
ဘယ္ဘက္ အေရွ႕တြင္ခ်န္လွပ္ထားေသာ ဆံပင္ကို ႏွစ္ပင္လိမ္က်စ္ပါမည္။

ဘယ္ဘက္မွ ႏွစ္ပင္လိမ္ထားေသာ ဆံပင္ကို ႏွစ္ေခ်ာင္းထိုး က်စ္ထားေသာ ဆံပင္ကိုလိမ္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမည္။
ဘယ္ဘက္မွ ႏွစ္ပင္လိမ္ထားေသာ ဆံပင္ကို ႏွစ္ေခ်ာင္းထိုး က်စ္ထားေသာ ဆံပင္ကိုလိမ္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမည္။

ညာဘက္မွ ႏွစ္ပင္လိမ္ထားေသာ ဆံပင္ကိုႏွစ္ေခ်ာင္းထိုး က်စ္ထားေသာ ဆံပင္ကို လိမ္၍ ကလစ္ျဖင့္ ထိုးပါ။
ညာဘက္မွ ႏွစ္ပင္လိမ္ထားေသာ ဆံပင္ကိုႏွစ္ေခ်ာင္းထိုး က်စ္ထားေသာ ဆံပင္ကို လိမ္၍ ကလစ္ျဖင့္ ထိုးပါ။

ဘယ္ဘက္ရွိ ႏွစ္ေခ်ာင္းထိုး က်စ္ထားေသာ ဆံပင္ကို ရစ္ေခြ၍ ကလစ္ျဖင့္ တြယ္ပါမည္။
ဘယ္ဘက္ရွိ ႏွစ္ေခ်ာင္းထိုး က်စ္ထားေသာ ဆံပင္ကို ရစ္ေခြ၍ ကလစ္ျဖင့္ တြယ္ပါမည္။

ညာဘက္ရွိ ႏွစ္ေခ်ာင္းထိုး က်စ္ထားေသာ ဆံပင္ကို ရစ္ေခြ၍ ကလစ္ျဖင့္ တြယ္ပါမည္။
ညာဘက္ရွိ ႏွစ္ေခ်ာင္းထိုး က်စ္ထားေသာ ဆံပင္ကို ရစ္ေခြ၍ ကလစ္ျဖင့္ တြယ္ပါမည္။

မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာပန္းျဖင့္ အလွဆင္ပါမည္။
မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာပန္းျဖင့္ အလွဆင္ပါမည္။

 ႏွစ္ပင္လိမ္အယွက္ဆံထံုး။
 ႏွစ္ပင္လိမ္အယွက္ဆံထံုး။