ပန္းပြင့္ပံု ဆံပင္စည္းနည္း။

0

ခ်စ္စရာေကာင္းၿပီး ဆြဲေဆာင္မႈရွိေစမည့္ ပန္းပြင့္ ပံုဆံပင္စည္းနည္းေလးကို ပံုေဖာ္ေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္ကို သံုးပိုင္းခြဲပါမည္။
ဆံပင္ကို သံုးပိုင္းခြဲပါမည္။

ေဘးႏွစ္ဘက္ရွိဆံပင္ကို လိမ္၍ သားေရကြင္းျဖင့္ ခ်ည္ပါမည္။
ေဘးႏွစ္ဘက္ရွိဆံပင္ကို လိမ္၍ သားေရကြင္းျဖင့္ ခ်ည္ပါမည္။

သားေရကြင္းခ်ည္ထားေသာ ဆံပင္ကိုႏွစ္ပိုင္းခြဲပါမည္။
သားေရကြင္းခ်ည္ထားေသာ ဆံပင္ကိုႏွစ္ပိုင္းခြဲပါမည္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္ရွိဆံပင္ကို ႏွစ္ပိုင္းထပ္ခြဲၿပီး ႏွစ္ပင္လိမ္က်စ္ပါမည္။
ဘယ္ဘက္ျခမ္ရွိဆံပင္ကို ႏွစ္ပိုင္းထပ္ခြဲၿပီး ႏွစ္ပင္လိမ္က်စ္ပါမည္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းရွိႏွစ္ပင္လိမ္က်စ္ထားေသာ ဆံပင္ကို ဖြပါမည္။
ဘယ္ဘက္ျခမ္းရွိႏွစ္ပင္လိမ္က်စ္ထားေသာ ဆံပင္ကို ဖြပါမည္။

ညာဘက္ျခမ္းရွိႏွစ္ပင္လိမ္က်စ္ထားေသာ ဆံပင္ကို ဖြပါမည္။
ညာဘက္ျခမ္းရွိႏွစ္ပင္လိမ္က်စ္ထားေသာ ဆံပင္ကို ဖြပါမည္။

ညာဘက္မွ ႏွစ္ပင္လိမ္ထားေသာဆံပင္ကို ပန္းပြင့္ပံုစံ အေခြျပဳလုပ္ပါမည္။
ညာဘက္မွ ႏွစ္ပင္လိမ္ထားေသာဆံပင္ကို ပန္းပြင့္ပံုစံ အေခြျပဳလုပ္ပါမည္။

ပန္းပြင့္ပံုစံေခြထားေသာ ဆံပင္ကို ကလစ္ျဖင့္တြယ္ပါမည္။
ပန္းပြင့္ပံုစံေခြထားေသာ ဆံပင္ကို ကလစ္ျဖင့္တြယ္ပါမည္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွ ပန္းပြင့္ပံုစံ ေခြထားေသာ ဆံပင္ကို ကလစ္ျဖင့္တြယ္ပါမည္။
ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွ ပန္းပြင့္ပံုစံ ေခြထားေသာ ဆံပင္ကို ကလစ္ျဖင့္တြယ္ပါမည္။

မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ ဆံထိုးျဖင့္ အလွဆင္ပါမည္။
မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ ဆံထိုးျဖင့္ အလွဆင္ပါမည္။

ပန္းပြင့္ပံု ဆံပင္စည္းနည္း။
ပန္းပြင့္ပံု ဆံပင္စည္းနည္း။