ပြဲတက္ဖန္စီ ဆံထံုး

0

အလႈမဂၤလာပြဲသြားေရာက္မည့္ပ်ိဳေမေလးအတြက္ အလွျပင္ဆိုင္သြားစရာမလိုဘဲ ကိုယ္တိုင္ျပဳလုပ္လို႔ရႏိုင္ၿပီး လွပၿပီးခ်စ္စရာေကာင္းေသာ ပြဲတက္ဖန္စီ ဆံထံုးေလးကို ဖန္တီးေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္အားလံုးကို သံုးပိုင္းခြဲပါမည္။
ဆံပင္အားလံုးကို သံုးပိုင္းခြဲပါမည္။

သံုးပိုင္းခြဲထားသည့္ဆံပင္ထဲမွ အလယ္ဆံပင္ကို သားေရႀကိဳးျဖင့္ စည္းပါမည္
သံုးပိုင္းခြဲထားသည့္ဆံပင္ထဲမွ အလယ္ဆံပင္ကို သားေရႀကိဳးျဖင့္ စည္းပါမည္

အလယ္မွစည္းထားေသာ ဆံပင္ကိုသံုးပိုင္းခြဲပါမည္။
အလယ္မွစည္းထားေသာ ဆံပင္ကိုသံုးပိုင္းခြဲပါမည္။
သံုးပ္ုိင္းခြဲထားေသာ ဆံပင္ကို သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ပါမည္။
သံုးပ္ုိင္းခြဲထားေသာ ဆံပင္ကို သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ပါမည္။
ဆံပင္အားလံုးဆံုးသည္အထိ သံုးေခ်ာင္းထိုးကို ဆက္၍ က်စ္သြားပါမည္။
ဆံပင္အားလံုးဆံုးသည္အထိ သံုးေခ်ာင္းထိုးကို ဆက္၍ က်စ္သြားပါမည္။

သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ထားေသာ ဆံပင္ကို အေပၚသို႔ျပန္ပတ္ပါမည္။
သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ထားေသာ ဆံပင္ကို အေပၚသို႔ျပန္ပတ္ပါမည္။
ဆံပင္အားလံုးဆံုးသည္အထိ ျပန္ပတ္ၿပီး အဆံုးတြင္ကလစ္ထိုးပါမည္။
ဆံပင္အားလံုးဆံုးသည္အထိ ျပန္ပတ္ၿပီး အဆံုးတြင္ကလစ္ထိုးပါမည္။

ညာဘက္ျခမ္းအေရွ႕မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမည္။
ညာဘက္ျခမ္းအေရွ႕မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမည္။

အနည္းငယ္ယူထားေသာ ဆံပင္ကို သံုးပိုင္းခြဲပါမည္။
အနည္းငယ္ယူထားေသာ ဆံပင္ကို သံုးပိုင္းခြဲပါမည္။
သံုးပိုင္းခြဲထားေသာဆံပင္၏ ညာဘက္ျခမ္းမွဆံပင္ကို ဘယ္ဘက္ျခမ္းေအာက္သို႕ပို႔ပါမည္။
သံုးပိုင္းခြဲထားေသာဆံပင္၏ ညာဘက္ျခမ္းမွဆံပင္ကို ဘယ္ဘက္ျခမ္းေအာက္သို႕ပို႔ပါမည္။
ညာဘက္ျခမ္းမွဆံပင္ကို ဘယ္ဘက္ျခမ္းေအာက္သို႔ပို႔၍ သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ပါမည္။
ညာဘက္ျခမ္းမွဆံပင္ကို ဘယ္ဘက္ျခမ္းေအာက္သို႔ပို႔၍ သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ပါမည္။

ေအာက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူၿပီး ပထမက်စ္ထားေသာ ေအာက္ဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းပါမည္။
ေအာက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူၿပီး ပထမက်စ္ထားေသာ ေအာက္ဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းပါမည္။
အေပၚဘက္မွလည္းဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူၿပီး ပထမက်စ္ထားေသာ အေပၚဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းပါမည္။
အေပၚဘက္မွလည္းဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူၿပီး ပထမက်စ္ထားေသာ အေပၚဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းပါမည္။
သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္သြားပါမည္။
သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္သြားပါမည္။

ေအာက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ ႏွင့္ အေပၚမွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူသြားၿပီး သံုးေခ်ာင္းထိုးကိုဆက္က်စ္သြားပါမည္။
ေအာက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ ႏွင့္ အေပၚမွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူသြားၿပီး သံုးေခ်ာင္းထိုးကိုဆက္က်စ္သြားပါမည္။

ဆံပင္အားလံုးဆံုးသည္အထိ သံုးေခ်ာင္းထိုးကိုဆက္က်စ္သြားၿပီး အဆံုးတြင္သားေရႀကိဳးစည္းပါမည္။
ဆံပင္အားလံုးဆံုးသည္အထိ သံုးေခ်ာင္းထိုးကိုဆက္က်စ္သြားၿပီး အဆံုးတြင္သားေရႀကိဳးစည္းပါမည္။

သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ထားေသာ ဆံပင္ကို အနည္းငယ္ဆီဖြေပးပါမည္။
သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ထားေသာ ဆံပင္ကို အနည္းငယ္ဆီဖြေပးပါမည္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းကိုလည္း ညာဘက္ျခမ္းကဲ႔သို႔ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားပါမည္။
ဘယ္ဘက္ျခမ္းကိုလည္း ညာဘက္ျခမ္းကဲ႔သို႔ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားပါမည္။

ညာဘက္ဘက္ျခမ္းမွ သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ထားေသာ ဆံပင္ကို အလယ္မွထံုးထားေသာ ဆံပင္တြင္ျပန္၍ပတ္ေပးပါမည္။
ညာဘက္ဘက္ျခမ္းမွ သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ထားေသာ ဆံပင္ကို အလယ္မွထံုးထားေသာ ဆံပင္တြင္ျပန္၍ပတ္ေပးပါမည္။
ဆံပင္အားလံုးဆံုးသည္အထိ ျပန္ပတ္၍ အဆံုးတြင္ကလစ္ထိုးပါမည္။
ဆံပင္အားလံုးဆံုးသည္အထိ ျပန္ပတ္၍ အဆံုးတြင္ကလစ္ထိုးပါမည္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွဆံပင္ကိုလည္း ညာဘက္ျခမ္းကဲ႔သို႔ အလယ္မွထံုးထားေသာ ဆံပင္တြင္ျပန္ပတ္ေပးၿပီး အဆံုးတြင္ ကလစ္ထိုးပါမည္။
ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွဆံပင္ကိုလည္း ညာဘက္ျခမ္းကဲ႔သို႔ အလယ္မွထံုးထားေသာ ဆံပင္တြင္ျပန္ပတ္ေပးၿပီး အဆံုးတြင္ ကလစ္ထိုးပါမည္။

ပန္းပြင့္ေလးမ်ား၊ေက်ာက္ဆံထိုးေလးမ်ားျဖင့္ အလွဆင္ပါမည္။
ပန္းပြင့္ေလးမ်ား၊ေက်ာက္ဆံထိုးေလးမ်ားျဖင့္ အလွဆင္ပါမည္။

ပြဲတက္ဖန္စီ ဆံထံုး
ပြဲတက္ဖန္စီ ဆံထံုး
ပြဲတက္ဖန္စီ ဆံထံုး