ခ်စ္စရာေကာင္းေသာ ႏွစ္ေခ်ာင္းထိုးက်စ္ဆံၿမွီး။

0

ခ်စ္စရာေကာင္းၿပီး လြယ္လြယ္ကူကူ ဖန္တီးႏိူင္ေသာ ႏွစ္ေခ်ာင္းထိုး က်စ္ဆံၿမွီးေလးကို မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

အေရွ႕မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို အေနာက္သို႔ယူပါမည္။
အေရွ႕ဆံပင္ကို ေနာက္သို႔ ယူပါ။

အနည္းငယ္ယူထား ေသာဆံပင္ကို သံုးပိုင္းခြဲပါမည္။
ဆံပင္ ကိုသံုးပိုင္းခြဲပါ။

သံုးပိုင္း ခြဲထားေသာ အလယ္မွ ဆံပင္ကို ဘယ္ဘက္ဆံပင္ ေအာက္သို႔ပို႔ပါမည္။
ဘယ္ဘက္သို႔ ပို႔ပါ။

ညာဘက္မွ ဆံပင္ကို အေပၚမွယူ၍ ဘယ္ဘက္သို႔ပို႔ပါမည္။
ညာဘက္မွ ဆံပင္ကို ဘယ္ဘက္သို႔ပို႔ပါ။ ညာဘက္မွ ဆံပင္ကို အေပၚမွယူ၍ ဘယ္ဘက္သို႔ပို႔ပါမည္။

ဘယ္ဘက္သို႔ပို႔ထားေသာ အလယ္ဆံပင္ထဲမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမည္။
ဆံပင္အနည္းငယ္ ယူပါ။

အနည္းငယ္ယူထားေသာ ဆံပင္ကို ညာဘက္သို႔ပို႔ပါမည္။
အနည္းငယ္ယူထားေသာ ဆံပင္ကို ညာဘက္သို႔ပို႔ပါမည္။

ညာဘက္သို႔ပို႔ထားေသာ ဆံပင္ထဲမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ယူပါမည္။
ညာဘက္သို႔ပို႔ထားေသာ ဆံပင္ထဲမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ယူပါမည္။

ညာဘက္မွ အနည္းငယ္ယူထားေသာဆံပင္ကို ဘယ္ဘက္သို႔ပို႔ပါမည္။
ညာဘက္မွ အနည္းငယ္ယူထားေသာဆံပင္ကို ဘယ္ဘက္သို႔ပို႔ပါမည္။

ညာဘက္အေရွ႕မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမည္။
ညာဘက္အေရွ႕မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမည္။

ဘယ္ဘက္မွ အနည္းငယ္ ယူထားေသာ ဆံပင္ကို အလယ္သို႕ထည့္၍ ႏွစ္ေခ်ာင္းထိုး က်စ္ပါမည္။
ဘယ္ဘက္မွ အနည္းငယ္ ယူထားေသာ ဆံပင္ကို အလယ္သို႕ထည့္၍ ႏွစ္ေခ်ာင္းထိုး က်စ္ပါမည္။

ဘယ္ဘက္အေရွ႕မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ယူ၍ ႏွစ္ေခ်ာင္းထိုးက်စ္ပါမည္။
ဘယ္ဘက္အေရွ႕မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ယူ၍ ႏွစ္ေခ်ာင္းထိုးက်စ္ပါမည္။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားပါမည္။
ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားပါမည္။

ႏွစ္ေခ်ာင္းထိုး က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို ဖြပါမည္။
ႏွစ္ေခ်ာင္းထိုး က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို ဖြပါမည္။

ႏွစ္ေခ်ာင္းထိုး က်စ္ထားေသာ က်စ္ဆံၿမွီးဆံုးသည့္ ေနရာတြင္ သားေရကြင္းခ်ည္ပါမည္။
ႏွစ္ေခ်ာင္းထိုး က်စ္ထားေသာ က်စ္ဆံၿမွီးဆံုးသည့္ ေနရာတြင္ သားေရကြင္းခ်ည္ပါမည္။

သားေရကြင္ခ်ည္ထားေသာ ဆံပင္အဆံုးကို ဖဲပြင့္ပံုစံျပဳလုပ္၍ ကလစ္ထိုးပါမည္။
သားေရကြင္ခ်ည္ထားေသာ ဆံပင္အဆံုးကို ဖဲပြင့္ပံုစံျပဳလုပ္၍ ကလစ္ထိုးပါမည္။

မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ ပန္းျဖင့္အလွဆင္ပါမည္။
မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ ပန္းျဖင့္အလွဆင္ပါမည္။

ခ်စ္စရာေကာင္းေသာ ႏွစ္ေခ်ာင္းထိုးက်စ္ဆံၿမွီး။
ခ်စ္စရာေကာင္းေသာ ႏွစ္ေခ်ာင္းထိုးက်စ္ဆံၿမွီး။
ခ်စ္စရာေကာင္းေသာ ႏွစ္ေခ်ာင္းထိုးက်စ္ဆံၿမွီး။