ရိုးရွင္းေသာ က်စ္ဆံၿမွီးဆံထံုး

0

ဆံထံုးထံုးရသည္ကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာ ပ်ိဳေမေလးမ်ားအတြက္ အခ်ိန္ကုန္သက္သာၿပီး ျပဳလုပ္ရလြယ္ကူ၍ လွပၿပီး ရိုးရွင္းေသာ က်စ္ဆံၿမွီးဆံထံုး ေလးကိုဖန္တီးေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္အားလံုးကို အေနာက္တြင္စု၍ စည္းပါမည္။
ဆံပင္အားလံုးကို အေနာက္တြင္စု၍ စည္းပါမည္။

စည္းထားေသာ ဆံပင္ကိုသံုးပိုင္းခြဲပါမည္။
စည္းထားေသာ ဆံပင္ကိုသံုးပိုင္းခြဲပါမည္။
သံုးပိုင္းခြဲထားေသာ ဆံပင္ကို သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ပါမည္။
သံုးပိုင္းခြဲထားေသာ ဆံပင္ကို သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ပါမည္။
ဆံပင္အားလံုးဆံုးသည္အထိ ဆက္၍က်စ္သြားၿပီးအဆံုးတြင္ သားေရႀကိဳးစည္းပါမည္။
ဆံပင္အားလံုးဆံုးသည္အထိ ဆက္၍က်စ္သြားၿပီးအဆံုးတြင္ သားေရႀကိဳးစည္းပါမည္။

သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ထားေသာ ဆံပင္ကို အနည္းဖြေပးပါမည္။
သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ထားေသာ ဆံပင္ကို အနည္းဖြေပးပါမည္။

ဖြထားေသာ က်စ္ဆံၿမွီးကို အေပၚသို႔ျပန္ပတ္ပါမည္။
ဖြထားေသာ က်စ္ဆံၿမွီးကို အေပၚသို႔ျပန္ပတ္ပါမည္။
ဆံပင္အားလံုးဆံုးသည္အထိ ျပန္ပတ္ၿပီး ဆံုးသည့္ေနရာတြင္ ကလစ္ထိုးပါမည္။
ဆံပင္အားလံုးဆံုးသည္အထိ ျပန္ပတ္ၿပီး ဆံုးသည့္ေနရာတြင္ ကလစ္ထိုးပါမည္။

ရိုးရွင္းေသာ က်စ္ဆံၿမွီးဆံထံုး
ရိုးရွင္းေသာ က်စ္ဆံၿမွီးဆံထံုး
ရိုးရွင္းေသာ က်စ္ဆံၿမွီးဆံထံုး