က်စ္ဆံၿမွီး ေနာက္တြဲဆံထံုး

0

ပ်ိဳေမေလးမ်ားအလႈမဂၤလာသြားေရာက္သည့္အခါ အဆင္ေျပေစၿပီး လြယ္ကူရိုးရွင္း၍ ျပဳလုပ္ရတာအခ်ိန္ကုန္သက္သာေစၿပီး လွပရိုးရွင္း၍ ခ်စ္စရာေကာင္းေသာ က်စ္ဆံၿမွီး ေနာက္တြဲဆံထံုးေလးကို ဖန္တီးေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္အားလံုးကို အေနာက္သို႕ျဖန္႔ခ်၍ ႏွစ္ပိုင္းခြဲပါမည္။
ဆံပင္အားလံုးကို အေနာက္သို႕ျဖန္႔ခ်၍ ႏွစ္ပိုင္းခြဲပါမည္။

ဆံပင္ကိုသံုးပိုင္းခြဲပါမည္။
ဆံပင္ကိုသံုးပိုင္းခြဲပါမည္။
သံုးပိုင္းခြဲထားေသာ ဆံပင္ကို သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္၍ ေအာက္မွဆံပင္ကို အနည္းငယ္ထပ္ယူပါမည္။
သံုးပိုင္းခြဲထားေသာ ဆံပင္ကို သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္၍ ေအာက္မွဆံပင္ကို အနည္းငယ္ထပ္ယူပါမည္။
ေအာက္မွအနည္းငယ္ယူထားေသာ ဆံပင္ကိုသံုးေခ်ာင္းထိုး က်စ္ထားေသာ ဆံပင္ႏွင့္ေပါင္း၍ က်စ္ပါမည္။
ေအာက္မွအနည္းငယ္ယူထားေသာ ဆံပင္ကိုသံုးေခ်ာင္းထိုး က်စ္ထားေသာ ဆံပင္ႏွင့္ေပါင္း၍ က်စ္ပါမည္။

သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ေနရင္းျဖင့္ ေအာက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါမည္။
သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ေနရင္းျဖင့္ ေအာက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါမည္။
ေအာက္မွအနည္းငယ္ယူထားေသာ ဆံပင္ကိုသံုးေခ်ာင္းထိုး က်စ္ထားေသာ ဆံပင္ႏွင့္ေပါင္း၍ က်စ္ပါမည္။
ေအာက္မွအနည္းငယ္ယူထားေသာ ဆံပင္ကိုသံုးေခ်ာင္းထိုး က်စ္ထားေသာ ဆံပင္ႏွင့္ေပါင္း၍ က်စ္ပါမည္။

ေအာက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ဆီကို ယူၿပီးသံုးေခ်ာင္းထိုးကို ဆံပင္ဆံုးသည္အထိ ဆက္၍က်စ္သြားပါမည္။
ေအာက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ဆီကို ယူၿပီးသံုးေခ်ာင္းထိုးကို ဆံပင္ဆံုးသည္အထိ ဆက္၍က်စ္သြားပါမည္။

သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ၿပီး ဆံပင္ဆံုးသည့္ေနရာတြင္ သားေရႀကိဳးစည္းပါမည္။
သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ၿပီး ဆံပင္ဆံုးသည့္ေနရာတြင္ သားေရႀကိဳးစည္းပါမည္။

ညာဘက္ျခမ္းကိုလည္း ဘယ္ဘက္ျခမ္းကဲ႔သို႔ လုပ္ေဆာင္သြားပါမည္။
ညာဘက္ျခမ္းကိုလည္း ဘယ္ဘက္ျခမ္းကဲ႔သို႔ လုပ္ေဆာင္သြားပါမည္။

ညာဘက္ျခမ္း မွ သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ထားေသာ ဆံပင္ကို ဘယ္ဘက္ျခမ္းသို႔ပို႔ပါမည္။
ညာဘက္ျခမ္း မွ သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ထားေသာ ဆံပင္ကို ဘယ္ဘက္ျခမ္းသို႔ပို႔ပါမည္။
ဘယ္ဘက္ျခမ္းသို႔ပို႔ထားေသာ ဆံပင္၏အဖ်ားကို အနည္းငယ္လိပ္၍ ကလစ္ထိုးပါမည္။
ဘယ္ဘက္ျခမ္းသို႔ပို႔ထားေသာ ဆံပင္၏အဖ်ားကို အနည္းငယ္လိပ္၍ ကလစ္ထိုးပါမည္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္း မွ သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ထားေသာ ဆံပင္ကို ညာဘက္ျခမ္းသို႔ပို႔ပါမည္။
ဘယ္ဘက္ျခမ္း မွ သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ထားေသာ ဆံပင္ကို ညာဘက္ျခမ္းသို႔ပို႔ပါမည္။
ညာဘက္ျခမ္းသို႔ပို႔ထားေသာ ဆံပင္၏အဖ်ားကို အနည္းငယ္လိပ္၍ ကလစ္ထိုးပါမည္။
ညာဘက္ျခမ္းသို႔ပို႔ထားေသာ ဆံပင္၏အဖ်ားကို အနည္းငယ္လိပ္၍ ကလစ္ထိုးပါမည္။

ပန္းပြင့္ေလးမ်ားျဖင့္ အလွဆင္ပါမည္။
ပန္းပြင့္ေလးမ်ားျဖင့္ အလွဆင္ပါမည္။

က်စ္ဆံၿမွီး ေနာက္တြဲဆံထံုး
က်စ္ဆံၿမွီး ေနာက္တြဲဆံထံုး