ဆံပင္အလွစည္းနည္း

0

ဆံပင္စည္းရသည္ကိုႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာ ဆယ္ေက်ာ္သက္ပ်ိဳေမေလးမ်ား အတြက္ အခ်ိန္ကုန္သက္သာၿပီး ျပဳလုပ္ရလြယ္ကူ၍ လွပၿပီးခ်စ္စရာေကာင္းေသာ ဆံပင္အလွစည္းနည္းေလးကို ဖန္တီးေပးလိုက္ပါတယ္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္း ႏွင့္ ညာဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ဆီကို ယူပါမည္။
ဘယ္ဘက္ျခမ္း ႏွင့္ ညာဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ဆီကို ယူပါမည္။
အနည္းငယ္ယူထားေသာ ဆံပင္ႏွစ္ခုကိုစု၍ စည္းပါမည္။
အနည္းငယ္ယူထားေသာ ဆံပင္ႏွစ္ခုကိုစု၍ စည္းပါမည္။

ပထမစည္းထားေသာ ဆံပင္၏ေအာက္ဘက္နားရွိ ဘယ္ဘက္ျခမ္း ႏွင့္ ညာဘက္ျခမ္း မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ဆီကို ထပ္၍ယူပါမည္။
ပထမစည္းထားေသာ ဆံပင္၏ေအာက္ဘက္နားရွိ ဘယ္ဘက္ျခမ္း ႏွင့္ ညာဘက္ျခမ္း မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ဆီကို ထပ္၍ယူပါမည္။
အနည္းငယ္ယူထားေသာ ဆံပင္ႏွစ္ခုကိုလည္း အေပၚအဆင့္ကဲ႔သို႔ စု၍စည္းပါမည္။
အနည္းငယ္ယူထားေသာ ဆံပင္ႏွစ္ခုကိုလည္း အေပၚအဆင့္ကဲ႔သို႔ စု၍စည္းပါမည္။

ဒုတိယစည္းထားေသာ ဆံပင္ကိုအေပၚသို႔ ခနလွန္တင္ထား၍ ပထမစည္းထားေသာ ဆံပင္ကို ႏွစ္ပိုင္းခြဲပါမည္။
ဒုတိယစည္းထားေသာ ဆံပင္ကိုအေပၚသို႔ ခနလွန္တင္ထား၍ ပထမစည္းထားေသာ ဆံပင္ကို ႏွစ္ပိုင္းခြဲပါမည္။
ပထမစည္းထားေသာ ဆံပင္ကို ႏွစ္ပိုင္းခြဲၿပီးလွ်င္ အေပၚသို႔လွန္တင္ထားေသာ ဆံပင္ကိုေအာက္သို႔ ျပန္ခ်ပါမည္။
ပထမစည္းထားေသာ ဆံပင္ကို ႏွစ္ပိုင္းခြဲၿပီးလွ်င္ အေပၚသို႔လွန္တင္ထားေသာ ဆံပင္ကိုေအာက္သို႔ ျပန္ခ်ပါမည္။

ႏွစ္ပိုင္းခြဲထားေသာ ဘယ္ဘက္ျခမ္းဆံပင္ ႏွင့္ ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ ကိုထပ္ယူစုပါမည္။
ႏွစ္ပိုင္းခြဲထားေသာ ဘယ္ဘက္ျခမ္းဆံပင္ ႏွင့္ ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ ကိုထပ္ယူစုပါမည္။
ညာဘက္ျခမ္းမွဆံပင္ႏွစ္ကိုလည္း ဘယ္ဘက္ျခမ္းကဲ႔သို႔ယူ၍ စုပါမည္။
ညာဘက္ျခမ္းမွဆံပင္ႏွစ္ကိုလည္း ဘယ္ဘက္ျခမ္းကဲ႔သို႔ယူ၍ စုပါမည္။
ဘယ္ဘက္ျခမ္း ႏွင့္ ညာဘက္ျခမ္း မွ ယူထားေသာဆံပင္ႏွစ္ခုကို စု၍စည္းပါမည္။
ဘယ္ဘက္ျခမ္း ႏွင့္ ညာဘက္ျခမ္း မွ ယူထားေသာဆံပင္ႏွစ္ခုကို စု၍စည္းပါမည္။

အေပၚအဆင့္ကဲ႔သို႔ စည္းထားေသာ ဆံပင္၏ေအာက္ဘက္ မွ ဆံပင္ကို ႏွစ္ပိုင္းထပ္ခြဲပါမည္။
အေပၚအဆင့္ကဲ႔သို႔ စည္းထားေသာ ဆံပင္၏ေအာက္ဘက္ မွ ဆံပင္ကို ႏွစ္ပိုင္းထပ္ခြဲပါမည္။

ႏွစ္ပိုင္းခြဲထားေသာ ဘယ္ဘက္ျခမ္းဆံပင္ ႏွင့္ ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ ကိုထပ္ယူစုပါမည္။
ႏွစ္ပိုင္းခြဲထားေသာ ဘယ္ဘက္ျခမ္းဆံပင္ ႏွင့္ ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ ကိုထပ္ယူစုပါမည္။
ညာဘက္ျခမ္းမွဆံပင္ႏွစ္ကိုလည္း ဘယ္ဘက္ျခမ္းကဲ႔သို႔ယူ၍ စုပါမည္။
ညာဘက္ျခမ္းမွဆံပင္ႏွစ္ကိုလည္း ဘယ္ဘက္ျခမ္းကဲ႔သို႔ယူ၍ စုပါမည္။
ဘယ္ဘက္ျခမ္း ႏွင့္ ညာဘက္ျခမ္း မွ ယူထားေသာဆံပင္ႏွစ္ခုကို စု၍စည္းပါမည္။
ဘယ္ဘက္ျခမ္း ႏွင့္ ညာဘက္ျခမ္း မွ ယူထားေသာဆံပင္ႏွစ္ခုကို စု၍စည္းပါမည္။

ေက်ာက္ဆံထိုးေလးမ်ားျဖင့္ အလွဆင္ပါမည္။
ေက်ာက္ဆံထိုးေလးမ်ားျဖင့္ အလွဆင္ပါမည္။

ဆံပင္အလွစည္းနည္း
ဆံပင္အလွစည္းနည္း
ဆံပင္အလွစည္းနည္း