ရိုးရွင္းေသာ ပြဲတက္ဆံထံုး

0

ပ်ိဳေမေလးမ်ားအလႈမဂၤလာပြဲသြားေရာက္သည့္အခါ အဆင္ေျပေစၿပီး လွပ၍ခ်စ္စရာေကာင္းၿပီး ရိုးရွင္းေသာ ပြဲတက္ဆံထံုးေလးကို ဖန္တီးေပးလိုက္ပါတယ္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းအေရွ႕ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုခ်န္ပါမည္။
ဘယ္ဘက္ျခမ္းအေရွ႕ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုခ်န္ပါမည္။

ဆံပင္ခ်န္ၿပီး အေနာက္မွက်န္ေနေသာ ဆံပင္အားလံုးကို အေနာက္တြင္စု၍ စည္းပါမည္။
ဆံပင္ခ်န္ၿပီး အေနာက္မွက်န္ေနေသာ ဆံပင္အားလံုးကို အေနာက္တြင္စု၍ စည္းပါမည္။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို လိမ္ၿပီအေပၚသို႔ ျပန္၍လိပ္တင္ပါမည္။
စည္းထားေသာဆံပင္ကို လိမ္ၿပီအေပၚသို႔ ျပန္၍လိပ္တင္ပါမည္။
ဆံပင္ဆံုးသည္အထိလိပ္တင္၍ ဆံထံုးျပဳလုပ္ပါမည္။
ဆံပင္ဆံုးသည္အထိလိပ္တင္၍ ဆံထံုးျပဳလုပ္ပါမည္။
ဆံပင္လိပ္၍ ဆံုးသည့္ေနရာတြင္ ကလစ္ထိုးပါမည္။
ဆံပင္လိပ္၍ ဆံုးသည့္ေနရာတြင္ ကလစ္ထိုးပါမည္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းအေရွ႕ဘက္မွ ခ်န္ထားေသာဆံပင္ကို ျပန္၍ႏွစ္ပိုင္းခြဲပါမည္။
ဘယ္ဘက္ျခမ္းအေရွ႕ဘက္မွ ခ်န္ထားေသာဆံပင္ကို ျပန္၍ႏွစ္ပိုင္းခြဲပါမည္။

ႏွစ္ပိုင္းခြဲထားသည့္ ဆံပင္၏ အတြင္းဘက္မွဆံပင္ကို ဆံထံုးတြင္ျပန္ပတ္ပါမည္။
ႏွစ္ပိုင္းခြဲထားသည့္ ဆံပင္၏ အတြင္းဘက္မွဆံပင္ကို ဆံထံုးတြင္ျပန္ပတ္ပါမည္။
ဆံပင္ဆံုးသည္အထိ ျပန္၍ပတ္ပါမည္။
ဆံပင္ဆံုးသည္အထိ ျပန္၍ပတ္ပါမည္။
ဆံပင္ျပန္ပတ္ၿပီး ဆံုးသည့္ေနရာတြင္ ကလစ္ထိုးပါမည္။
ဆံပင္ျပန္ပတ္ၿပီး ဆံုးသည့္ေနရာတြင္ ကလစ္ထိုးပါမည္။

အေရွ႕ဘက္မွက်န္ေနသည့္ ဆံပင္ကိုထပ္ၿပီး ႏွစ္ပိုင္းခြဲပါမည္။
အေရွ႕ဘက္မွက်န္ေနသည့္ ဆံပင္ကိုထပ္ၿပီး ႏွစ္ပိုင္းခြဲပါမည္။

ႏွစ္ပိုင္းခြဲထားသည့္ဆံပင္ထဲမွ တစ္ပိုင္းကိုယူ၍ သံုးပိုင္းခြဲပါမည္။
ႏွစ္ပိုင္းခြဲထားသည့္ဆံပင္ထဲမွ တစ္ပိုင္းကိုယူ၍ သံုးပိုင္းခြဲပါမည္။
သံုးပိုင္းခြဲထားသည့္ဆံပင္ကို သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ပါ ဆံပင္ဆံုးသည္အထိက်စ္ပါမည္။
သံုးပိုင္းခြဲထားသည့္ဆံပင္ကို သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ပါ ဆံပင္ဆံုးသည္အထိက်စ္ပါမည္။

သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ထားေသာ ဆံပင္ကို အေပၚသို႔ျပန္လိပ္၍ တင္ပါမည္။
သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ထားေသာ ဆံပင္ကို အေပၚသို႔ျပန္လိပ္၍ တင္ပါမည္။
ဆံပင္ဆံုးသည္အထိ လိပ္တင္ပါမည္။
ဆံပင္ဆံုးသည္အထိ လိပ္တင္ပါမည္။
ဆံပင္လိပ္တင္၍ အဆံုးတြင္ ကလစ္ထိုးပါမည္။
ဆံပင္လိပ္တင္၍ အဆံုးတြင္ ကလစ္ထိုးပါမည္။

က်န္ေနသည့္ဆံပင္ကိုလည္း အေပၚအဆင့္ကဲ႔သို႔ လုပ္ေဆာင္ပါမည္။
က်န္ေနသည့္ဆံပင္ကိုလည္း အေပၚအဆင့္ကဲ႔သို႔ လုပ္ေဆာင္ပါမည္။

ေက်ာက္ဆံထိုးေလးမ်ား ၊ ပန္းပြင့္ေလးမ်ားျဖင့္ အလွဆင္ပါမည္။
ေက်ာက္ဆံထိုးေလးမ်ား ၊ ပန္းပြင့္ေလးမ်ားျဖင့္ အလွဆင္ပါမည္။

ေက်ာက္ဆံထိုးေလးမ်ား ၊ ပန္းပြင့္ေလးမ်ားျဖင့္ အလွဆင္ပါမည္။
ရိုးရွင္းေသာ ပြဲတက္ဆံထံုး
ရိုးရွင္းေသာ ပြဲတက္ဆံထံုး