သားေရႀကိဳးျဖင့္ျပဳလုပ္ေသာဆံပင္လုပ္နည္း။

0

ပ်ဳိေမမ်ား အတြက္ အလြယ္တကူျပဳလုပ္နိုင္သည့္ ရွိးရွင္းလွပေသာဆံပင္လုပ္နည္း နွင့္ မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္နည္းငယ္စီကိုသားေရႀကိဳးျဖင့္ခ်ည္၍စည္းပါ။
ဆံပင္နည္းငယ္စီကိုသားေရႀကိဳးျဖင့္ခ်ည္၍စည္းပါ။
ပထမသားေရႀကိဳးျဖင့္စည္းထားေသာ ဆံပင္ကိုႏွစ္ခုကိုခဲြ၍ ဒုတိယဆံပင္ကိုအလည္ထဲထည့္ပါ။
ပထမသားေရႀကိဳးျဖင့္စည္းထားေသာ ဆံပင္ကိုႏွစ္ခုကိုခဲြ၍ ဒုတိယဆံပင္ကိုအလည္ထဲထည့္ပါ။
တတိယဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းခ်ည္ပါ။
တတိယဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းခ်ည္ပါ။

ဒုတိယဆံပင္ကိုလည္းႏွစ္ခုခဲြ၍ တတိယဆံပင္အလည္ထဲထည့္ပါ။
ဒုတိယဆံပင္ကိုလည္းႏွစ္ခုခဲြ၍ တတိယဆံပင္အလည္ထဲထည့္ပါ။
စတုတၳဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းခ်ည္ပါ။
စတုတၳဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းခ်ည္ပါ။
တတိယဆံပင္ႏွစ္ခုကိုခဲြ၍စတုတၳဆံပင္ကိုအလည္တည့္တည့္ထည့္ပါ။
တတိယဆံပင္ႏွစ္ခုကိုခဲြ၍စတုတၳဆံပင္ကိုအလည္တည့္တည့္ထည့္ပါ။
တတိယဆံပင္ကိုေနာက္ဆံုးဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းခ်ည္ပါ။
တတိယဆံပင္ကိုေနာက္ဆံုးဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းခ်ည္ပါ။

ခ်ည္ထားေသာဆံပင္ကို ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္ဆံပင္ကိုဖြ၍ျပဳလုပ္ပါ။
ခ်ည္ထားေသာဆံပင္ကို ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္ဆံပင္ကိုဖြ၍ျပဳလုပ္ပါ။

သားေရႀကိဳးျဖင့္ျပဳလုပ္ေသာဆံပင္လုပ္နည္း။
သားေရႀကိဳးျဖင့္ျပဳလုပ္ေသာဆံပင္လုပ္နည္း။