က်စ္ဆံျမွီး။

0

ပ်ဳိေမမ်ား အတြက္ အလြယ္တကူျပဳလုပ္နိုင္သည့္ က်စ္ဆံျမွီးေလး နွင့္ မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္အားလံုးကိုေနာက္တြင္ယူ၍ သားေရႀကိဳးျဖင့္စည္းပါ။
ဆံပင္အားလံုးကိုေနာက္တြင္ယူ၍ သားေရႀကိဳးျဖင့္စည္းပါ။
သံုးေခ်ာင္းခဲြပါ။
သံုးေခ်ာင္းခဲြပါ။
က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ပါ။
က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ပါ။
အေပၚတင္၍ကလစ္ထိုးပါ။
အေပၚတင္၍ကလစ္ထိုးပါ။

သံုးေခ်ာင္းခဲြပါ။
သံုးေခ်ာင္းခဲြပါ။
က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ပါ။
က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ပါ။
အေပၚတင္၍ကလစ္ထိုးပါ။
အေပၚတင္၍ကလစ္ထိုးပါ။

3.ၿပီးျပည့္စံုပါၿပီ။

က်စ္ဆံျမွီး။
က်စ္ဆံျမွီး။
က်စ္ဆံျမွီး။