က်စ္ဆံျမွီးပန္းေခြ။

0

ပ်ဳိေမမ်ား အတြက္ အလြယ္တကူျပဳလုပ္နိုင္သည့္ ရွိးရွင္းလွပဆန္းျပားေသာက်စ္ဆံျမွီပန္းေခြေလး နွင့္ မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္အနည္းငယ္ယူပါ။
ဆံပင္အနည္းငယ္ယူပါ။
သံုးေခ်ာင္းခဲြပါ။
သံုးေခ်ာင္းခဲြပါ။
ပထမဆံုးက်စ္ဆံျမွီးက်စ္ရင္းတခုစီခ်န္ထားခဲ့ပါ။
ပထမဆံုးက်စ္ဆံျမွီးက်စ္ရင္းတခုစီခ်န္ထားခဲ့ပါ။
ဒုတိယတေက်ာ့ကိုက်စ္ဆံျမွီးက်စ္ရင္းတခုစီခ်န္ထားခဲ့ပါ။
ဒုတိယတေက်ာ့ကိုက်စ္ဆံျမွီးက်စ္ရင္းတခုစီခ်န္ထားခဲ့ပါ။
ဒုတိယတေက်ာ့ကိုက်စ္ဆံျမွီးက်စ္ရင္းတခုစီခ်န္ထားခဲ့ပါ။
ဒုတိယတေက်ာ့ကိုက်စ္ဆံျမွီးက်စ္ရင္းတခုစီခ်န္ထားခဲ့ပါ။
သားေရႀကိဳးျဖင့္စည္းပါ။
သားေရႀကိဳးျဖင့္စည္းပါ။
ကလစ္ထိုးပါ။
ကလစ္ထိုးပါ။

ပထမဆံပင္တခုကို အေခြလုပ္ပါ။
ပထမဆံပင္တခုကို အေခြလုပ္ပါ။
ကလစ္ထိုးပါ။
ကလစ္ထိုးပါ။
ဒုတိယတခုကိုလည္း အေခြလုပ္ပါ။
ဒုတိယတခုကိုလည္း အေခြလုပ္ပါ။
ေနာက္ဆံုးတခုကိုလည္းပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္းျပဳလုပ္ပါမည္။
ေနာက္ဆံုးတခုကိုလည္းပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္းျပဳလုပ္ပါမည္။

မိမိႏွစ္သက္ရာပန္းပြင့္မ်ားျဖင့္အလွဆင္ပါမည္။
မိမိႏွစ္သက္ရာပန္းပြင့္မ်ားျဖင့္အလွဆင္ပါမည္။

က်စ္ဆံျမွီးပန္းေခြ။
က်စ္ဆံျမွီးပန္းေခြ။