လြယ္ကူေသာက်စ္ဆံၿမွီး ဆံပင္စည္းနည္း

0

ေက်ာင္းသူေလးမ်ားႏွင့္ ရံုး၀န္ထမ္းပ်ိဳေမေလးမ်ားအတြက္ အခ်ိန္အနည္းငယ္ေပးရံုျဖင့္ လွပရိုးရွင္းၿပီး လြယ္ကူေသာက်စ္ဆံၿမွီး ဆံပင္စည္းနည္းေလးကို ဖန္တီးေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္အေပၚတစ္လႊာမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူ၍ အေပၚသို႔ခနတင္ထားပါမည္။
ဆံပင္အေပၚတစ္လႊာမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူ၍ အေပၚသို႔ခနတင္ထားပါမည္။

အေပၚမွအနည္းငယ္ခ်န္ထားေသာ ဆံပင္၏ေအာက္မွ က်န္ေနသာ ဆံပင္အားလံုးကို စု၍စည္းပါမည္။
အေပၚမွအနည္းငယ္ခ်န္ထားေသာ ဆံပင္၏ေအာက္မွ က်န္ေနသာ ဆံပင္အားလံုးကို စု၍စည္းပါမည္။

အေပၚအနည္းငယ္ခ်န္ထားေသာ ဆံပင္ကိုသံုးပိုင္းခြဲပါမည္။
အေပၚအနည္းငယ္ခ်န္ထားေသာ ဆံပင္ကိုသံုးပိုင္းခြဲပါမည္။
သံုးပိုင္းခြဲထားေသာ ဆံပင္ကိုသံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ပါမည္။
သံုးပိုင္းခြဲထားေသာ ဆံပင္ကိုသံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ပါမည္။
ဆံပင္ဆံုးသည္အထိ သံုးေခ်ာင္းထိုးကို ဆက္၍က်စ္သြားပါမည္။
ဆံပင္ဆံုးသည္အထိ သံုးေခ်ာင္းထိုးကို ဆက္၍က်စ္သြားပါမည္။

စည္းထားေသာဆံပင္ႏွင့္ အေပၚမွက်စ္ထားေသာ သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ထားေသာ ဆံပင္တို႔ကို တြဲ၍ကလစ္ထိုးပါမည္။
စည္းထားေသာဆံပင္ႏွင့္ အေပၚမွက်စ္ထားေသာ သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ထားေသာ ဆံပင္တို႔ကို တြဲ၍ကလစ္ထိုးပါမည္။

လြယ္ကူေသာက်စ္ဆံၿမွီး ဆံပင္စည္းနည္း