အစိမ္းေရာင္ Eyeshadow ျခယ္နည္း။

0

အစိမ္းေရာင္ျခယ္ျပီး လန္းဆန္းေသာ အသြင္ေပၚေစမည့္ Eyeshadow ျခယ္နည္းေလးကို မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္.

အျဖဴေရာင္ Eyeshadow ကိုသံုးပါမယ္။
အျဖဴေရာင္ Eyeshadow ကို မ်က္ခြံအျပည့္ျခယ္ပါမယ္။
အျဖဴေရာင္ Eyeshadow ကို မ်က္ခြံအျပည့္ျခယ္ပါမယ္။

အညိဳရင့္ရာင္ Eyeshadow ကိုသံုးပါမယ္။
အညိဳရင့္ေရာင္ Eyeshadow ကို မ်က္ခြံအရိုးေပၚတြင္ ျခယ္ပါမယ္။
အညိဳရင့္ေရာင္ Eyeshadow ကို မ်က္ခြံအရိုးေပၚတြင္ ျခယ္ပါမယ္။

အစိမ္းေရာင္ Eyeshadow ကိုသံုးပါမယ္။
အစိမ္းေရာင္ Eyeshadow ကို မ်က္ခြံအိလယ္ပိုင္းတြင္ ေျပျပစ္စြာျခယ္ေပးပါမယ္။
အစိမ္းေရာင္ Eyeshadow ကို မ်က္ခြံအိလယ္ပိုင္းတြင္ ေျပျပစ္စြာျခယ္ေပးပါမယ္။

အမဲေရာင္ Eyeshadow ကိုသံုးပါမယ္။
အမဲေရာင္ Eyeshadow ကို မ်က္ခြံေေနာက္ပိုင္းတြင္ အနည္းငယ္ေျပျပစ္စြာ ျခယ္ေပးပါမယ္။
အမဲေရာင္ Eyeshadow ကို မ်က္ခြံေေနာက္ပိုင္းတြင္ အနည္းငယ္ေျပျပစ္စြာ ျခယ္ေပးပါမယ္။

အစိမ္းေရာင္ Eyeshadow ျခယ္နည္း။
အစိမ္းေရာင္ Eyeshadow ျခယ္နည္း။

L.A 16 color eyeshadow palette
★Product name
L.A 16 color eyeshadow palette
★Description
၁၆ကြက္ပါေသာ ေတာက္ေတာက္ေျပာင္ေျပာင္ eyeshadow မ်ားမွ မ်က္ႏွာေကာက္ေၾကာင္းပံုေဖာ္ေပးေသာ အေရာင္မ်ားထိ မိမိစိတ္ၾကိဳက္လိုသလို ပံုေဖာ္ႏိုင္သည့္ တစ္ခုထဲတြင္အာလံုးပါ၀င္သည့္ပစည္းျဖစ္သည္။ ကတီပါသားကဲ့သို႔ ေခ်ာမြတ္အသားအေရမွသည္ သင့္မ်က္လံုးအားလိုသလုိ ပံုေဖာ္ႏုိင္သည္။ ႏွစ္မ်ိဳးႏွစ္စားသံုကာ ျပီးျပည့္စံုေစမည့္ ပစည္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။
★Price
$4.99
NAKED2 Eyeshadow Palette
★Product name
NAKED2 Eyeshadow Palette