ဆန္းျပားေသာက်စ္ဆံျမွီး။

0

ပ်ဳိေမမ်ား အတြက္ အလြယ္တကူျပဳလုပ္နိုင္သည့္ ရွိးရွင္းလွပဆန္းျပားေသာက်စ္ဆံျမွီးေလး နွင့္ မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္အနည္းငယ္ယူပါ။
ဆံပင္အနည္းငယ္ယူပါ။
သံုးေခ်ာင္းခဲြပါ။
သံုးေခ်ာင္းခဲြပါ။
က်စ္ဆံျမွီးဆံုးေအာင္က်စ္ပါ။
က်စ္ဆံျမွီးဆံုးေအာင္က်စ္ပါ။
သားေရႀကိဳးျဖင့္ခ်ည္ပါ။
သားေရႀကိဳးျဖင့္ခ်ည္ပါ။
ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း အဆစ္ဆစ္ပံုစံသားေရႀကိဳးျဖင့္ျပဳလုပ္ပါ။
ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း အဆစ္ဆစ္ပံုစံသားေရႀကိဳးျဖင့္ျပဳလုပ္ပါ။

သားေရႀကိဳးျဖင့္ခ်ည္ထားေသာဆံပင္ကို ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္းဖြပါ။
သားေရႀကိဳးျဖင့္ခ်ည္ထားေသာဆံပင္ကို ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္းဖြပါ။

မိမိႏ်စ္သက္ရာပန္းပြင့္မ်ားျဖင့္အလွဆင္ပါမည္။
မိမိႏ်စ္သက္ရာပန္းပြင့္မ်ားျဖင့္အလွဆင္ပါမည္။

ဆန္းျပားေသာက်စ္ဆံျမွီး။
ဆန္းျပားေသာက်စ္ဆံျမွီး။