ပြဲတက္အလိပ္ ဆံထံုး

0

အလႈမဂၤလာပြဲမ်ားသြားေရာက္မည့္ ပ်ိဳေမေလးမ်ားအတြက္ အခ်ိန္ကုန္သက္သာၿပီး အလွျပင္ဆိုင္သြားစရာမလိုဘဲျပဳလို႔ရႏိုင္သည့္ လွပရိုးရွင္းေသာ ပြဲတက္အလိပ္ ဆံထံုးေလးကို ဖန္တီးေပးလိုက္ပါတယ္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းအေရွ႕ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုခ်န္ထားပါမည္။
ဘယ္ဘက္ျခမ္းအေရွ႕ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုခ်န္ထားပါမည္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းအေရွ႕ဘက္မွဆံပင္မ်ားကိုခ်န္ၿပီး က်န္ဆံပင္မ်ားအားလံုးကို အေနာက္တြင္စု၍စည္းပါမည္။
ဘယ္ဘက္ျခမ္းအေရွ႕ဘက္မွဆံပင္မ်ားကိုခ်န္ၿပီး က်န္ဆံပင္မ်ားအားလံုးကို အေနာက္တြင္စု၍စည္းပါမည္။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို အေပၚသို႔ျပန္လိပ္တင္ပါမည္။
စည္းထားေသာဆံပင္ကို အေပၚသို႔ျပန္လိပ္တင္ပါမည္။
အေပၚသို႔ျပန္လိပ္တင္ထားေသာ ဆံပင္ကိုကလစ္ထိုးပါမည္။
အေပၚသို႔ျပန္လိပ္တင္ထားေသာ ဆံပင္ကိုကလစ္ထိုးပါမည္။

ေအာက္မွအနည္းငယ္က်န္ေနေသာ ဆံပင္ကိုအေပၚသို႔လိပ္တင္၍ ကလစ္ထိုးပါမည္။
ေအာက္မွအနည္းငယ္က်န္ေနေသာ ဆံပင္ကိုအေပၚသို႔လိပ္တင္၍ ကလစ္ထိုးပါမည္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွအေရွ႕မွခ်န္ထားေသာ ဆံပင္မ်ားကို အေနာက္သို႔ျပန္ယူ၍ ဆံထံုးတြင္ျပန္ပတ္ပါမည္။
ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွအေရွ႕မွခ်န္ထားေသာ ဆံပင္မ်ားကို အေနာက္သို႔ျပန္ယူ၍ ဆံထံုးတြင္ျပန္ပတ္ပါမည္။
ဆံပင္အားလံုးဆံုးသည္အထိ ျပန္ပတ္ပါမည္။
ဆံပင္အားလံုးဆံုးသည္အထိ ျပန္ပတ္ပါမည္။
ဆံပင္အားလံုးျပန္ပတ္၍ ဆံုးသည့္ေနရာတြင္ ကလစ္ထိုးပါမည္။
ဆံပင္အားလံုးျပန္ပတ္၍ ဆံုးသည့္ေနရာတြင္ ကလစ္ထိုးပါမည္။

ေရႊပန္းခက္ေလးျဖင့္ အလွဆင္ပါမည္။
ေရႊပန္းခက္ေလးျဖင့္ အလွဆင္ပါမည္။

ပြဲတက္အလိပ္ ဆံထံုး
ပြဲတက္အလိပ္ ဆံထံုး
ပြဲတက္အလိပ္ ဆံထံုး