ႏွင္းဆီပြင့္ပံု ဆံပင္စည္းနည္း

0

ရံုး၀န္ထမ္းပ်ိဳေမေလးမ်ားအတြက္ လြယ္ကူရိုးရွင္းၿပီး ျပဳလုပ္ရလြယ္ကူ၍ လွပၿပီးခ်စ္စရာေကာင္းေသာ ႏွင္းဆီပြင့္ပံု ဆံပင္စည္းနည္းေလးကို ဖန္တီးေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္အားလံုးကိုအေနာက္တြင္ စု၍စည္းပါမည္။
ဆံပင္စည္းပါ။

စည္းထားေသာ ဆံပင္ထဲမွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမည္။
စည္းထားေသာ ဆံပင္ထဲမွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမည္။
အနည္းငယ္ယူထားေသာဆံပင္ကို စည္းထားသည့္ဆံပင္တြင္ျပန္၍ ပတ္ေပးပါမည္။
အနည္းငယ္ယူထားေသာဆံပင္ကို စည္းထားသည့္ဆံပင္တြင္ျပန္၍ ပတ္ေပးပါမည္။
ဆံပင္အားလံုးဆံုးသည့္မထိပတ္ေပးၿပီး အဆံုးတြင္ကလစ္ထိုးပါမည္္။
ဆံပင္အားလံုးဆံုးသည့္မထိပတ္ေပးၿပီး အဆံုးတြင္ကလစ္ထိုးပါမည္္။

စည္းထားေသာဆံပင္ထဲမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္၍ယူပါမည္။
စည္းထားေသာဆံပင္ထဲမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္၍ယူပါမည္။

အနည္းငယ္ယူထားေသာ ဆံပင္ကိုျပန္၍ သံုးပိုင္းခြဲပါမည္။
အနည္းငယ္ယူထားေသာ ဆံပင္ကိုျပန္၍ သံုးပိုင္းခြဲပါမည္။
သံုးပိုင္းခြဲထားေသာ ဆံပင္ကို သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ပါမည္။
သံုးပိုင္းခြဲထားေသာ ဆံပင္ကို သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ပါမည္။
ဆံပင္ဆံုးသည္အထိ သံုးေခ်ာင္းထိုးကို ဆက္၍က်စ္သြားပါမည္။
ဆံပင္ဆံုးသည္အထိ သံုးေခ်ာင္းထိုးကို ဆက္၍က်စ္သြားပါမည္။

သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ထားေသာ ဆံပင္ကိုအေပၚသို႔ျပန္၍ လိပ္တင္ပါမည္။
သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ထားေသာ ဆံပင္ကိုအေပၚသို႔ျပန္၍ လိပ္တင္ပါမည္။
ဆံပင္အားလံုးဆံုးသည္အထိ လိပ္တင္ၿပီး ႏွင္းဆီပြင့္ပံုလုပ္၍ ကလစ္ထိုေပးပါမည္။
ဆံပင္အားလံုးဆံုးသည္အထိ လိပ္တင္ၿပီး ႏွင္းဆီပြင့္ပံုလုပ္၍ ကလစ္ထိုေပးပါမည္။

 ႏွင္းဆီပြင့္ပံု ဆံပင္စည္းနည္း
 ႏွင္းဆီပြင့္ပံု ဆံပင္စည္းနည္း
 ႏွင္းဆီပြင့္ပံု ဆံပင္စည္းနည္း