ပြဲတက္မ်ားတြက္အထူးလိုက္ဖက္ေစမည့္ Eyeshadow ျခယ္နည္း။

0

ပြဲတက္ရာတြင္ Eyesahdow ျခယ္သရန္အေရာင္ေ၇ြးရခက္ေနေသာပ်ိဳေမေလးမ်ားတြက္ သင့္ေတာ္လိုက္ဖက္ေစမည့္ Eyeshadow ျခယ္နည္းေလးကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ပံုတြင္ျပထားသည့္အေရာင္ Eyeshadow ကိုသံုးပါမယ္။
Eyeshadow ကုိမ်က္ခြံအလယ္အျပည့္ျခယ္ပါမယ္။
Eyeshadow ကုိမ်က္ခြံအလယ္အျပည့္ျခယ္ပါမယ္။

အညိုပုပ္ေရာင္ Eyeshadow ကိုသံုးပါမယ္။
Eyeshadow ကိုမ်က္ခြံေနာက္ပိုင္းအစြန္တြင္ ျခယ္ေပးပါမယ္။
Eyeshadow ကိုမ်က္ခြံေနာက္ပိုင္းအစြန္တြင္ ျခယ္ေပးပါမယ္။

Eyeliner ဆိုးေပးပါမယ္။
GelEyeliner ကိုအသံုးျပဳျပီး ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း ဆိုးေပးပါမယ္။
JelEyeliner ကိုအသံုးျပဳျပီး ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း ဆိုးေပးပါမယ္။

ပြဲတက္မ်ားတြက္အထူးလိုက္ဖက္ေစမည့္ Eyeshadow  ျခယ္နည္း။
ပြဲတက္မ်ားတြက္အထူးလိုက္ဖက္ေစမည့္ Eyeshadow  ျခယ္နည္း။

Maybelline Eyestudio Lasting Drama Gel Eyeliner 0
★Product name
Maybelline Eyestudio Lasting Drama Gel Eyeliner 0
★Description
ေပါ့ပါးႏုညံ့ေသာ အထိအေတြ႔ ျဖင့္ ခရမ္နည္းနည္း ကိုယူကာ လက္ေခ်ာင္းထိပ္ဖ်ားမ်ာျဖင့္ မ်က္ႏွာေပၚမွ အမဲစက္မ်ားကို ဖံုးကြယ္ရန္ ျဖန္႔လိုက္ပါ။ သို႔မဟုတ္ မ်က္လံုးေအာက္မွ အမဲစက္မ်ားကို ဖုန္းကြယ္ရန္ လိမ္းလိုက္ပါ။ မ်က္ႏွာေပၚမွ အျပစ္အနာအဆာမ်ားကို ႏႈတ္ဆက္လုိက္ပါ။
★Price
14,700Ks