ဖဲျပားဆံပင္ပံု။

0

ပ်ဳိေမမ်ား အတြက္ အလြယ္တကူျပဳလုပ္နိုင္သည့္ ရွိးရွင္းလွပေသာဆံပင္လုပ္နည္း နွင့္ မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

အေရွ႕ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမည္။
ဆံပင္ကိုယူပါ။
သံုးေခ်ာင္းယူပါ။
သံုးေခ်ာင္းယူပါ။
က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ပါ။
က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ပါ။
သားေရႀကိဳးျဖင့္ခ်ည္ပါ။
သားေရႀကိဳးျဖင့္ခ်ည္ပါ။

ဆံပင္တြင္ထိုးသည့္ဂြကို က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ထားေသာအထဲထည့္ပါ။
ဆံပင္တြင္ထိုးသည့္ဂြကို က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ထားေသာအထဲထည့္ပါ။
ဆံပင္ကိုအနည္းငယ္ယူ၍ဂြကလစ္၏ အလည္တည့္တည့္အထဲထည့္ပါ။
ဆံပင္ကိုအနည္းငယ္ယူ၍ဂြကလစ္၏ အလည္တည့္တည့္အထဲထည့္ပါ။
အထဲထည့္ျပီးေအာက္ကိုဆဲြထုပ္လိုက္ပါ။
အထဲထည့္ျပီးေအာက္ကိုဆဲြထုပ္လိုက္ပါ။

ဆံပင္တြင္ထိုးသည့္ဂြကို က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ထားေသာအထဲထည့္ပါ။
blog322_03-1
ဆံပင္ကိုအနည္းငယ္ယူ၍ဂြကလစ္၏ အလည္တည့္တည့္အထဲထည့္ပါ။
ဆံပင္ကိုအနည္းငယ္ယူ၍ဂြကလစ္၏ အလည္တည့္တည့္အထဲထည့္ပါ။
အထဲထည့္ျပီးေအာက္ကိုဆဲြထုပ္လိုက္ပါ။
အထဲထည့္ျပီးေအာက္ကိုဆဲြထုပ္လိုက္ပါ။
ေနာက္ဆံုးတခုကိုလည္းပံုတြင္ျပထားသည့္ျပဳလုပ္ပါ။
ေနာက္ဆံုးတခုကိုလည္းပံုတြင္ျပထားသည့္ျပဳလုပ္ပါ။

ဖဲျပားဆံပင္ပံု။