လြယ္ကူေသာ ဆံပင္စည္းနည္း

0

ကားစီးသည့္အခ်ိန္မ်ားတြင္ ဆံပင္လႊင့္ေသာေႀကာင့္ စိတ္ရႈပ္ေနသည့္ ပ်ိဳေမေလးမ်ားအတြက္ အခ်ိန္ကုန္သက္သာၿပီး အဆင္ေျပေစႏိုင္သည့္ လြယ္ကူေသာ ဆံပင္စည္းနည္းေလးကို ဖန္တီးေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္အားလံုးကို အေနာက္တြင္စု၍ စည္းပါမည္။
ဆံပင္အားလံုးကို အေနာက္တြင္စု၍ စည္းပါမည္။

စည္းထားေသာဆံပင္ထဲမွ ဆ့ပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမည္။
စည္းထားေသာဆံပင္ထဲမွ ဆ့ပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမည္။

အနည္းငယ္ယူထားေသာ ဆံပင္ကို သံုးပိုင္းခြဲပါမည္။
အနည္းငယ္ယူထားေသာ ဆံပင္ကို သံုးပိုင္းခြဲပါမည္။
သံုးပိုင္းခြဲထားေသာ ဆံပင္ကိုသံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ပါမည္။
သံုးပိုင္းခြဲထားေသာ ဆံပင္ကိုသံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ပါမည္။
ဆံပင္ဆံုးသည္အထိ သံုးေခ်ာင္းထိုးကို ဆက္၍က်စ္သြားပါမည္။
ဆံပင္ဆံုးသည္အထိ သံုးေခ်ာင္းထိုးကို ဆက္၍က်စ္သြားပါမည္။

သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ထားေသာ ဆံပင္ကို စည္းထားသည့္ ဆံပင္တြင္ ျပန္၍ပတ္ပါမည္။
သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ထားေသာ ဆံပင္ကို စည္းထားသည့္ ဆံပင္တြင္ ျပန္၍ပတ္ပါမည္။
သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ထားေသာဆံပင္ဆံုးသည္အထိ ျပန္၍ပတ္ေပးပါမည္။
သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ထားေသာဆံပင္ဆံုးသည္အထိ ျပန္၍ပတ္ေပးပါမည္။

ျပန္ပတ္ထားေသာ ဆံပင္ဆံုးသည့္ေနရာတြင္ သားေရႀကိဳးျဖင့္စည္းပါမည္။
ျပန္ပတ္ထားေသာ ဆံပင္ဆံုးသည့္ေနရာတြင္ သားေရႀကိဳးျဖင့္စည္းပါမည္။

လြယ္ကူေသာ ဆံပင္စည္းနည္း