ရုိးရွင္းေသာဆံပင္လုပ္နည္း။

0

ပ်ဳိေမမ်ား အတြက္ အလြယ္တကူျပဳလုပ္နိုင္သည့္ ရွိးရွင္းလွပေသာဆံပင္လုပ္နည္း နွင့္ မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

အေနာက္မွဆံပင္တ၀ွက္ကို သားေရႀကိဳးျဖင့္စည္းပါ။
ဆံပင္ကိုယူပါ ။
စည္းထားေသာဆံပင္ကို ျပန္ေခါက္၍ျပန္စည္းပါ။
စည္းထားေသာဆံပင္ကို ျပန္ေခါက္၍ျပန္စည္းပါ။
ဒုတိယဆံပင္တခုကိုလည္းသားေရႀကိဳးျဖင့္စည္းပါ။
ဒုတိယဆံပင္တခုကိုလည္းသားေရႀကိဳးျဖင့္စည္းပါ။
ဒုတိယစည္းထားေသာဆံပင္ကိုလည္း ျပန္ေခါက္၍ျပန္စည္းပါ။
ဒုတိယစည္းထားေသာဆံပင္ကိုလည္း ျပန္ေခါက္၍ျပန္စည္းပါ။
ေနာက္ဆံုးက်န္ရွိေသာဆံပင္အားလံုးကိုလည္း သားေရႀကိဳးျဖင့္စည္းပါ။
ေနာက္ဆံုးက်န္ရွိေသာဆံပင္အားလံုးကိုလည္း သားေရႀကိဳးျဖင့္စည္းပါ။
ေခါက္စည္း၍ပိုခ်န္ေနေသာဆံပင္ကို ေခါက္ခ်ည္ထားေသာဆံပင္ေျခရင္းနားကေနရစ္ပတ္ျပီးကလစ္ထိုးပါ။
ေခါက္စည္း၍ပိုခ်န္ေနေသာဆံပင္ကို ေခါက္ခ်ည္ထားေသာဆံပင္ေျခရင္းနားကေနရစ္ပတ္ျပီးကလစ္ထိုးပါ။

မိမိႏွစ္သက္ရာAccessories ျဖင့္လည္းအလွဆင္ပါမည္။
မိမိႏွစ္သက္ရာAccessories ျဖင့္လည္းအလွဆင္ပါမည္။

ရုိးရွင္းေသာဆံပင္လုပ္နည္း။
ရုိးရွင္းေသာဆံပင္လုပ္နည္း။