က်စ္ဆံၿမွီးအလွစည္းနည္း

0

ဆံပင္ကိုပံုစံ အမ်ိဳးမ်ိဳးျပဳလုပ္ရသည့္ကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာ ပ်ိဳေမေလးမ်ားအတြက္ အခ်ိန္အနည္းငယ္ေပးရံုျဖင့္ ကိုယ္တိုင္ျပဳလုပ္ႏိုင္ၿပီး လွပရိုးရွင္း၍ ခ်စ္စရာေကာင္းေသာ က်စ္ဆံၿမွီးအလွစည္းနည္းေလးကို ဖန္တီးေပးလိုက္ပါတယ္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းအေရွ႕ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမည္။
ဆံပ္ငအနည္းငယ္ယူပါ။

အနည္းငယ္ယူထားေသာ ဆံပင္ကိုသံုးပိုင္း ခြဲပါမည္။
အနည္းငယ္ယူထားေသာ ဆံပင္ကိုသံုးပိုင္း ခြဲပါမည္။
သံုးပိုင္းခြဲထားေသာ ဆံပင္ကိုသံုးေခ်ာင္းထိုး က်စ္ပါမည္။
သံုးပိုင္းခြဲထားေသာ ဆံပင္ကိုသံုးေခ်ာင္းထိုး က်စ္ပါမည္။
ဆံပင္ဆံုးသည္အထိ သံုးေခ်ာင္းထိုးကိုဆက္က်စ္သြားၿပီး အဆံုးတြင္ သားေရႀကိဳး စည္းပါမည္။
ဆံပင္ဆံုးသည္အထိ သံုးေခ်ာင္းထိုးကိုဆက္က်စ္သြားၿပီး အဆံုးတြင္ သားေရႀကိဳး စည္းပါမည္။

သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ထားသည့္ ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါ။
သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ထားသည့္ ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါ။

ေနာက္ထပ္အနည္းငယ္ယူထားေသာ ဆံပင္ကိုလည္း သံုးပိုင္းခြဲပါမည္။
ေနာက္ထပ္အနည္းငယ္ယူထားေသာ ဆံပင္ကိုလည္း သံုးပိုင္းခြဲပါမည္။
သံုးပိုင္းခြဲထားေသာ ဆံပင္ကိုသံုးေခ်ာင္း က်စ္ပါမည္။
သံုးပိုင္းခြဲထားေသာ ဆံပင္ကိုသံုးေခ်ာင္း က်စ္ပါမည္။
ဆံပင္ဆံုးသည္အထိ သံုးေခ်ာင္းထိုးဆက္က်စ္သြားၿပီး အဆံုးတြင္ သားေရႀကိဳး စည္းပါမည္။
ဆံပင္ဆံုးသည္အထိ သံုးေခ်ာင္းထိုးဆက္က်စ္သြားၿပီး အဆံုးတြင္ သားေရႀကိဳး စည္းပါမည္။

ညာဘက္ျခမ္းကိုလည္း ဘယ္ဘက္ျခမ္းကဲ႔သို႔ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားပါမည္။
ညာဘက္ျခမ္းကိုလည္း ဘယ္ဘက္ျခမ္းကဲ႔သို႔ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားပါမည္။

ညာဘက္ျခမ္းအေရွ႕ မွ က်စ္ထားေသာ ဆံပင္ ႏွင့္ ဘယ္ဘက္ျခမ္းအေရွ႕ မွ က်စ္ထားေသာ ဆံပင္တို႔ကိုယူပါမည္။
ညာဘက္ျခမ္းအေရွ႕ မွ က်စ္ထားေသာ ဆံပင္ ႏွင့္ ဘယ္ဘက္ျခမ္းအေရွ႕ မွ က်စ္ထားေသာ ဆံပင္တို႔ကိုယူပါမည္။
ညာဘက္ႏွင့္ဘယ္ဘက္မွ ယူထားေသာဆံပင္တို႔ကို ဘယ္ဘက္ျခမ္းတြင္ စု၍ သားေရႀကိဳးျဖင့္ စည္းပါမည္။
ညာဘက္ႏွင့္ဘယ္ဘက္မွ ယူထားေသာဆံပင္တို႔ကို ဘယ္ဘက္ျခမ္းတြင္ စု၍ သားေရႀကိဳးျဖင့္ စည္းပါမည္။

ေအာက္မွက်န္ေနေသာ က်စ္ဆံၿမွီးႏွစ္ခုကိုလည္း အေပၚအဆင့္ကဲသို႔ စည္းပါမည္။
ေအာက္မွက်န္ေနေသာ က်စ္ဆံၿမွီးႏွစ္ခုကိုလည္း အေပၚအဆင့္ကဲသို႔ စည္းပါမည္။

စည္းထားေသာေအာက္မွ က်စ္ဆံၿမွီးမ်ားကို ျပန္ျဖဳတ္ပါမည္။
က်စ္ဆံၿမွီးမ်ားကို ျပန္ျဖဳတ္ပါ။

ပန္းပြင့္ေလးမ်ားျဖင့္ အလွဆင္ပါမည္။
အလွဆင္ပါ။

က်စ္ဆံၿမွီးအလွစည္းနည္း
က်စ္ဆံၿမွီးအလွစည္းနည္း
က်စ္ဆံၿမွီးအလွစည္းနည္း