ပန္းေရာင္နွင့္ပန္းရင့္ေရာင္ Eyeshadow ျခယ္နည္း။

0

လူငယ္ဆန္ျပီး အျမင္ဆန္းေစမည့္ Pink look eyeshadow ျခယ္နည္းေလးကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

အညိဳေရာင္ Eyeshadow ျခယ္ပါမယ္။
အညိဳေရာင္ Eyeshadow ကို မ်က္ခြံအရိုးေပၚတြင္ျခယ္ပါမယ္။
အညိဳေရာင္ Eyeshadow ကို မ်က္ခြံအရိုးေပၚတြင္ျခယ္ပါမယ္။

ပန္းေရာင္ Eyeshadow ကို သံုးပါမယ္။
ပန္းေရာင္ Eyeshadow ကိုမ်က္ခြံအျပည့္ျခယ္ပါမယ္။
ပန္းေရာင္ Eyeshadow ကိုမ်က္ခြံအျပည့္ျခယ္ပါမယ္။

ပန္းရင့္ေရာင္ Eyeshadow ကို သံုးပါမယ္။
ပန္းရင့္ေရာင္ Eyeshadow မ်က္ခြံအစြန္းတြင္ ထည့္ျပီး ေျပျပစ္စြာ ျခယ္ေပးပါမယ္။
ပန္းရင့္ေရာင္ Eyeshadow မ်က္ခြံအစြန္းတြင္ ထည့္ျပီး ေျပျပစ္စြာ ျခယ္ေပးပါမယ္။

ပန္းေရာင္နွင့္ပန္းရင့္ေရာင္ Eyeshadow ျခယ္နည္း။
ပန္းေရာင္နွင့္ပန္းရင့္ေရာင္ Eyeshadow ျခယ္နည္း။