ရုိးရွင္းေသာ ဆံထံုး။

0

ပ်ဳိေမမ်ား အတြက္ အလြယ္တကူျပဳလုပ္နိုင္သည့္ ရွိးရွင္းေသာ ဆံထံုးေလး နွင့္ မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္တ၀ွက္ကိုယူ၍ ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္းပစၥည္းတခုကို အသံုုးျပဳပါ။
ဆံပင္တ၀ွက္ကိုယူ၍ ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္းပစၥည္းတခုကို အသံုုးျပဳပါ။
ပံုတြင္ျပထားသည့္ပစၥည္း၏ အလည္တည့္တည့္တြင္ဆံပင္ကိုထည့္သြင္းပါ။
ပံုတြင္ျပထားသည့္ပစၥည္း၏ အလည္တည့္တည့္တြင္ဆံပင္ကိုထည့္သြင္းပါ။
ဆံပင္ကိုေအာက္အတြင္းလိပ္၍သြင္းပါ။
ဆံပင္ကိုေအာက္အတြင္းလိပ္၍သြင္းပါ။
ဆံုးသည္ထိေခါက္၍ လိပ္သြင္းကာေပါင္းလိုက္ပါ။
ဆံုးသည္ထိေခါက္၍ လိပ္သြင္းကာေပါင္းလိုက္ပါ။
ဟေနေသာဆံပင္နွစ္ခုကို ေပါင္း၍ကလစ္ထိုးကာဆံထံုးပံုစံျပဳလုပ္ပါ။
ဟေနေသာဆံပင္နွစ္ခုကို  ေပါင္း၍ကလစ္ထိုးကာဆံထံုးပံုစံျပဳလုပ္ပါ။

ဆံထံုးျပီးေအာက္တြင္က်ေနေသာ ဆံပင္ႏွစ္ခုကိုနွစ္ပိုင္းခဲြလိုက္ပါ။
ဆံထံုးျပီးေအာက္တြင္က်ေနေသာ ဆံပင္ႏွစ္ခုကိုနွစ္ပိုင္းခဲြလိုက္ပါ။

ပထမဆံပင္တ၀ွက္ကို သံုးေခ်ာင္းခဲြ၍ယူပါ။
ပထမဆံပင္တ၀ွက္ကို သံုးေခ်ာင္းခဲြ၍ယူပါ။
က်စ္ဆံျမီွးက်စ္ပါ။
က်စ္ဆံျမီွးက်စ္ပါ။
ဆံုးသည္ထိက်စ္၍ ဆံထံုး၏အေပၚကေနညာဘက္နားသို႔ယူလာပါ။
ဆံုးသည္ထိက်စ္၍ ဆံထံုး၏အေပၚကေနညာဘက္နားသို႔ယူလာပါ။

ဘယ္ဘက္မွက်စ္၍ ဆံထံုးအေပၚမွယူလာေသာဆံပင္ကို ေအာက္တြင္ညာဘက္မွက်ေနေသာ ဆံပင္နွင့္ေပါင္းလိုက္ပါ။
ဘယ္ဘက္မွက်စ္၍ ဆံထံုးအေပၚမွယူလာေသာဆံပင္ကို ေအာက္တြင္ညာဘက္မွက်ေနေသာ ဆံပင္နွင့္ေပါင္းလိုက္ပါ။
သံုးေခ်ာင္းယူပါ။
သံုးေခ်ာင္းယူပါ။
က်စ္ဆံျမီွးက်စ္ပါ။
က်စ္ဆံျမီွးက်စ္ပါ။
ဆံုးသည္ထိက်စ္၍ ဆံထံုး၏အေပၚကေနဘယ္ဘက္နားသို႔ယူလာပါ။
ဆံုးသည္ထိက်စ္၍ ဆံထံုး၏အေပၚကေနဘယ္ဘက္နားသို႔ယူလာပါ။
က်စ္ျပီးအေပၚမွယူလာေသာ ဆံပင္ကိုဆံုးထံုး၏ေအာက္နားတြင္ကလစ္ျဖင့္ထိုးလိုက္ပါ။
က်စ္ျပီးအေပၚမွယူလာေသာ ဆံပင္ကိုဆံုးထံုး၏ေအာက္နားတြင္ကလစ္ျဖင့္ထိုးလိုက္ပါ။

ရုိးရွင္းေသာ ဆံထံုး။
ရုိးရွင္းေသာ ဆံထံုး။
ရုိးရွင္းေသာ ဆံထံုး။