က်စ္ဆံၿမွီး ဆံပင္စည္းနည္း

0

ဆံပင္ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျပဳလုပ္ရသည္ကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာ ပ်ိဳေမေလးမ်ားအတြက္ အခ်ိန္ကုန္သက္သာၿပီး လွပရိုးရွင္း၍ခ်စ္စရာေကာင္းသာ က်စ္ဆံၿမွီး ဆံပင္စည္းနည္းေလးကို ဖန္တီးေပးလိုက္ပါတယ္။

ညာဘက္ျခမ္းအေရွ႕ဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမည္။
ဆံပင္အနည္းငယ္ယူပါ။

အနည္းငယ္ယူထားေသာ ဆံပင္ကိုသံုးပိုင္းခြဲပါမည္။
သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ပါ။
သံုးပိုင္းခြြဲထားေသာဆံပင္ကို သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ပါမည္။
သံုးပိုင္းခြြဲထားေသာဆံပင္ကို သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ပါမည္။

သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ရင္း ေအာက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူ၍ သံုးေခ်ာင္းက်စ္သြားပါမည္။
 ေအာက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ယူပါ။

အေပၚမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမည္။
ဆံပင္အနည္းငယ္ယူပါ။
သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ရာတြင္ အေပၚမွဆံပင္အနည္းငယ္ဆီကိုယူ၍ သံုးေခ်ာင္းထိုးကိုဆက္၍ က်စ္သြားပါမည္။
သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ရာတြင္ အေပၚမွဆံပင္အနည္းငယ္ဆီကိုယူ၍ သံုးေခ်ာင္းထိုးကိုဆက္၍ က်စ္သြားပါမည္။

အေပၚအဆင့္မ်ားအတိုင္း အေပၚဘက္ႏွင့္ေအာက္ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ဆီကို ယူ၍သံုးေခ်ာင္းထိုးဆက္က်စ္သြားပါမည္။
အေပၚအဆင့္မ်ားအတိုင္း အေပၚဘက္ႏွင့္ေအာက္ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ဆီကို ယူ၍သံုးေခ်ာင္းထိုးဆက္က်စ္သြားပါမည္။

အေပၚအဆင့္မ်ားကဲ႔သို႔ ဆံပင္ဆံုးသည္အထိ သံုးေခ်ာင္းထိုးကို ဆက္က်စ္သြားပါမည္။
အေပၚအဆင့္မ်ားကဲ႔သို႔ ဆံပင္ဆံုးသည္အထိ သံုးေခ်ာင္းထိုးကို ဆက္က်စ္သြားပါမည္။

ကလစ္ေလးျဖင့္ အလွဆင္ပါမည္။
အလွဆင္ပါ။

က်စ္ဆံၿမွီး ဆံပင္စည္းနည္း
က်စ္ဆံၿမွီး ဆံပင္စည္းနည္း
က်စ္ဆံၿမွီး ဆံပင္စည္းနည္း