ႏွင္းဆီပန္းပြင့္ပံု က်စ္ဆံျမွီးေလး။

0

ပ်ဳိေမမ်ား အတြက္ အလြယ္တကူျပဳလုပ္နိုင္သည့္ ရွိးရွင္းလွပေသာႏွင္းဆီပန္းပြင့္ပံုက်စ္ဆံျမွိီးေလး နွင့္ မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

ညာဘက္အေရွ႕မွ ဆံပက္အနည္းငယ္ကိုခ်န္ထားပါ။
ဆံပင္ကိုယူပါ။
အေနာက္မွဆံပင္တ၀ွက္ကို သားေရႀကိဳးျဖင့္စည္းပါ။
အေနာက္မွဆံပင္တ၀ွက္ကို သားေရႀကိဳးျဖင့္စည္းပါ။
သံုးေခ်ာင္းခဲြယူပါ။
သံုးေခ်ာင္းခဲြယူပါ။
က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ပါ။
က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ပါ။
အေနာက္မွစည္းထားေသာဆံပင္ႏွင့္ အေရွ႕မွက်စ္ထားေသာဆံပင္ကိုေပါင္း၍စည္းလိုက္ပါ။
အေနာက္မွစည္းထားေသာဆံပင္ႏွင့္ အေရွ႕မွက်စ္ထားေသာဆံပင္ကိုေပါင္း၍စည္းလိုက္ပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္မွ ေအာက္တြင္က်ေနေသာဆံပင္ကိုသံုးေခ်ာင္းခဲြယူပါ။
စည္းထားေသာဆံပင္မွ ေအာက္တြင္က်ေနေသာဆံပင္ကိုသံုးေခ်ာင္းခဲြယူပါ။
က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ပါ။
က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ပါ။
အေခြလုပ္ပါ။
အေခြလုပ္ပါ။

မိမိႏွစ္သက္ရာAccessories ျဖင့္လည္းအလွဆင္ပါမည္။
မိမိႏွစ္သက္ရာAccessories ျဖင့္လည္းအလွဆင္ပါမည္။

ႏွင္းဆီပန္းပြင့္ပံု က်စ္ဆံျမွီးေလး။
ႏွင္းဆီပန္းပြင့္ပံု က်စ္ဆံျမွီးေလး။
ႏွင္းဆီပန္းပြင့္ပံု က်စ္ဆံျမွီးေလး။