ဘဲတေဇာင္းဆံထံုး။

0

ပ်ဳိေမမ်ား အတြက္ အလြယ္တကူျပဳလုပ္နိုင္သည့္ ရွိးရွင္းေသာဘဲတေဇာင္းဆံထံုးေလး နွင့္ မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

ညာဘက္အေရွ႕မွ ဆံပက္အနည္းငယ္ကိုယူပါမည္။
ဆံပင္ကိုယူပါ။
ႏွစ္ပင္လိမ္ယူ၍လိမ္ပါ။
ႏွစ္ပင္လိမ္ယူ၍လိမ္ပါ။
လိမ္ထားေသာဆံပင္အနားသို႔ ပထမအေရွ႕ဆံပင္ကိုတခုကိုယူလိုက္ပါ။
လိမ္ထားေသာဆံပင္အနားသို႔ ပထမအေရွ႕ဆံပင္ကိုတခုကိုယူလိုက္ပါ။
ေပါင္း၍လိ္မ္ပါ။
ေပါင္း၍လိ္မ္ပါ။
ဒုတိယဆံပင္တခုကိုလည္းယူပါ။
ဒုတိယဆံပင္တခုကိုလည္းယူပါ။
ေပါင္း၍လိမ္ပါ။
ေပါင္း၍လိမ္ပါ။

ဆံုးေအာင္ထိဆက္လက္၍လိမ္ျပီးလုပ္ေဆာင္သြားပါမည္။
ဆံထံုးလုပ္ပါမည္။
ဘယ္ဘက္မွဆံပင္က ိုညာဘက္လိမ္ထားေသာ ဆံပင္နွင့္ေပါင္းပါ။
ဘယ္ဘက္မွဆံပင္က ိုညာဘက္လိမ္ထားေသာ ဆံပင္နွင့္ေပါင္းပါ။
ေပါင္း၍လိမ္ပါ။
ေပါင္း၍လိမ္ပါ။
ဆံထံုးလုပ္ပါ။
ဆံထံုးလုပ္ပါ။
ကလစ္ထိုးပါ။
ကလစ္ထိုးပါ။

မိမိႏွစ္သက္ရာAccessories ျဖင့္လည္းအလွဆင္ပါမည္။
မိမိႏွစ္သက္ရာAccessories ျဖင့္လည္းအလွဆင္ပါမည္။

ဘဲတေဇာင္းဆံထံုး။
ဘဲတေဇာင္းဆံထံုး။
ဘဲတေဇာင္းဆံထံုး။