ပန္းေရာင္ႏွင့္ခရမ္းေရာင္စပ္ Eyeshadow ျခယ္နည္း။

0

အေရာင္ေတာက္ျပီးထင္းေနမည့္ Eyeshadow ျခယ္နည္းေလးကိုေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ပန္းေရာင္ Eyeshadow ျခယ္နည္းေလးကိုေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။
Eyeshadow ကို မ်က္ခြံအလယ္တြင္ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္းျခယ္ေပးပါမယ္။
Eyeshadow ကို မ်က္ခြံအလယ္တြင္ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္းျခယ္ေပးပါမယ္။

ခရမ္းေရာင္ Eyeshadow ကိုသံုးပါမယ္။
ခရမ္းေရာင္ Eyeshadow ကို မ်က္ခြံေနာက္ပိုင္းတြင္ျခယ္ေပးပါမယ္။
ခရမ္းေရာင္ Eyeshadow ကို မ်က္ခြံေနာက္ပိုင္းတြင္ျခယ္ေပးပါမယ္။

အညိဳေရာင္ Eyeshadow ကိုျခယ္ေပးပါမယ္။
အညိဳေရာင္ Eyeshadow ကို ခရမ္းေရာင္ ျခယ္ထားေသာေပၚတြင္ျခယ္ေပးပါမယ္။
အညိဳေရာင္ Eyeshadow ကို ခရမ္းေရာင္ ျခယ္ထားေသာေပၚတြင္ျခယ္ေပးပါမယ္။

ပန္းေရာင္ႏွင့္ခရမ္းေရာင္စပ္ Eyeshadow ျခယ္နည္း။
ပန္းေရာင္ႏွင့္ခရမ္းေရာင္စပ္ Eyeshadow ျခယ္နည္း။

Kate color shas diamond PK-1
★Product name
Kate color shas diamond PK-1
★Description
KATE eye shadow color shas diamond PK-1
★Price
$15.79