က်စ္ဆံၿမွီးေနာက္တြဲ ဆံထံုး

0

ဆံထံုးထံုးရသည္ကိုႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာပ်ိဳေမေလးမ်ားအတြက္ ႏွင့္ ဆရာမေလးမ်ားအတြက္ လွပရိုးရွင္း၍ခ်စ္စရာေကာင္းေသာ ဆံထံုးေလးကို မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္အားလံုးကို အေနာက္တြင္စု၍စည္းပါမည္။
ဆံပင္စည္းပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို အလယ္မွခြဲၿပီး ေအာက္မွဆံပင္ကို ျပန္၍ထည့္ပါမည္။
ဆံပင္ကိုအထဲသို႕ လိပ္ထည့္ပါ။
ဆံပင္အားလံုးကိုျပန္ထည့္၍ ထည့္ထားသည့္ဆံပင္မ်ားကို ေအာက္သို႔ျပန္၍ဆြဲခ်ပါမည္။
ဆံပင္အားလံုးကိုျပန္ထည့္၍ ထည့္ထားသည့္ဆံပင္မ်ားကို ေအာက္သို႔ျပန္၍ဆြဲခ်ပါမည္။

က်န္ရွိေနသည့္ ဆံပင္မ်ားကို သံုးပိုင္းခြဲပါမည္။
က်န္ရွိေနသည့္ ဆံပင္မ်ားကို သံုးပိုင္းခြဲပါမည္။

သံုးပိုင္းခြဲထာေသာဆံပင္မ်ားထဲမွ ပထမတစ္ပိုင္းကိုယူ၍ သံုးပိုင္းျပန္ခြဲပါမည္။
သံုးပိုင္းခြဲထာေသာဆံပင္မ်ားထဲမွ ပထမတစ္ပိုင္းကိုယူ၍ သံုးပိုင္းျပန္ခြဲပါမည္။
သံုးပိုင္းျပန္ခြဲထားေသာ ဆံပင္ကို သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ပါမည္။
သံုးပိုင္းျပန္ခြဲထားေသာ ဆံပင္ကို သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ပါမည္။
ဆံပင္ဆံုးသည္အထိက်စ္ပါမည္။
ဆံပင္ဆံုးသည္အထိက်စ္ပါမည္။

က်န္ရွိေနသည့္ ဆံပင္မ်ားကိုလည္း အေပၚအဆင့္မ်ားကဲ႔သို႔ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ သြားပါမည္။
က်န္ရွိေနသည့္ ဆံပင္မ်ားကိုလည္း အေပၚအဆင့္မ်ားကဲ႔သို႔ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ သြားပါမည္။

သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ထားေသာ ဆံပင္မ်ားထဲမွ ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွဆံပင္ကိုယူ၍ အေပၚသို႔ျပန္ပတ္၍ ကလစ္ထိုးပါမည္။
သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ထားေသာ ဆံပင္မ်ားထဲမွ ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွဆံပင္ကိုယူ၍ အေပၚသို႔ျပန္ပတ္၍ ကလစ္ထိုးပါမည္။

ညာဘက္ျခမ္းမွ သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ထားေသာ ဆံပင္ကိုလည္း အေပၚသို႔ျပန္ပတ္၍ ကလစ္ထိုးပါမည္။
ညာဘက္ျခမ္းမွ သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ထားေသာ ဆံပင္ကိုလည္း အေပၚသို႔ျပန္ပတ္၍ ကလစ္ထိုးပါမည္။

အလယ္မွက်န္ရွိေနသည့္ ဆံပင္ကိုလည္းအေပၚအဆင့္မ်ားကဲ႔သို႔ ျပန္ပတ္၍ ကလစ္ထိုးပါမည္။
အလယ္မွက်န္ရွိေနသည့္ ဆံပင္ကိုလည္းအေပၚအဆင့္မ်ားကဲ႔သို႔ ျပန္ပတ္၍ ကလစ္ထိုးပါမည္။

က်စ္ဆံၿမွီးေနာက္တြဲ ဆံထံုး
က်စ္ဆံၿမွီးေနာက္တြဲ ဆံထံုး
က်စ္ဆံၿမွီးေနာက္တြဲ ဆံထံုး