ဆံပင္အလိမ္ေနာက္တြဲဆံထံုး

0

Beauty Saloon သြားစရာမလိုပဲ မိမိကိုယ္တိုင္ဖန္တီးႏိုင္ေသာ ရိုးရိုးေလးႏွင့္လွေစမည့္ ေနာက္တြဲဆံထံုး ကိုေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ဘယ္ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ယူပါမည္။
ဘယ္ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ယူပါမည္။

ဘယ္ဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူ၍ လိမ္ပါမည္။
ဘယ္ဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူ၍ လိမ္ပါမည္။

ပံုတြင္ျပထားသည္႔အတိုင္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားၿပီး အလည္တြင္ကလစ္တြယ္ပါမည္။
ပံုတြင္ျပထားသည္႔အတိုင္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားၿပီး အလည္တြင္ကလစ္တြယ္ပါမည္။

ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း ဘယ္ဘက္ရွိ ဆံပင္ကိုလိမ္သည့္အတိုင္း လိမ္ပါမည္။
ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း ဘယ္ဘက္ရွိ ဆံပင္ကိုလိမ္သည့္အတိုင္း လိမ္ပါမည္။

ဘယ္၊ ညာ လိမ္ထားေသာ ဆံပင္ႏွစ္ခုကို အယွက္ျပဳလုပ္ပါမည္။
ဘယ္၊ ညာ လိမ္ထားေသာ ဆံပင္ႏွစ္ခုကို အယွက္ျပဳလုပ္ပါမည္။

လိမ္ထားေသာ ဆံပင္ကို အလိပ္ျပဳလုပ္ပါမည္။
လိမ္ထားေသာ ဆံပင္ကို အလိပ္ျပဳလုပ္ပါမည္။

ဆံထံုးပံုစံျပဳလုပ္ထားေသာ ဆံပင္ကို ကလစ္ျဖင့္တြယ္ပါမည္။
ဆံထံုးပံုစံျပဳလုပ္ထားေသာ ဆံပင္ကို ကလစ္ျဖင့္တြယ္ပါမည္။

မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာပန္းျဖင့္ အလွဆင္ပါမည္။
မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာပန္းျဖင့္ အလွဆင္ပါမည္။

ဆံပင္အလိမ္ေနာက္တြဲဆံထံုး
ဆံပင္အလိမ္ေနာက္တြဲဆံထံုး