ကိုးရီးယား ဆံပင္ပံုေလး။

0

ပ်ဳိေမမ်ား အတြက္ အလြယ္တကူျပဳလုပ္နိုင္သည့္ ကိုးရီးယားဆံပင္ျပဳလုပ္ပံုေလး နွင့္ မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္အားလံုးကို အေပၚသို႔ျမွင့္တင္ျပီး သားေရႀကိဳးျဖင့္စည္းပါ။
ဆံပင္ကို ယူပါ။

အ၀ိုင္းပံုကြင္းကို ဆံထံုးပံုစံေလးျပဳလုပ္ရန္အတြက္ အသံုးျပဳပါ။
အ၀ိုင္းပံုကြင္းကို ဆံထံုးပံုစံေလးျပဳလုပ္ရန္အတြက္ အသံုးျပဳပါ။
အေပၚတြင္သားေရႀကိဳးျဖင့္ခ်ည္ထားေသာ ဆံပင္အတြင္းထဲသို႔ အ၀ိုင္းပံုကြင္းကို ထည့္လိုက္ပါ။
အေပၚတြင္သားေရႀကိဳးျဖင့္ခ်ည္ထားေသာ ဆံပင္အတြင္းထဲသို႔ အ၀ိုင္းပံုကြင္းကို ထည့္လိုက္ပါ။
ဆံပင္မ်ားအားလံုးကို အ၀ိုင္းပံုစံအကြင္းကိုဖံုးျပီးျဖန္႔ခ်လိုက္ပါ။
ဆံပင္မ်ားအားလံုးကို အ၀ိုင္းပံုစံအကြင္းကိုဖံုးျပီးျဖန္႔ခ်လိုက္ပါ။

ျဖန္႔ခ်၍ထားေသာ ဆံပင္မ်ားမွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ခဲြယူပါ။
ျဖန္႔ခ်၍ထားေသာ ဆံပင္မ်ားမွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ခဲြယူပါ။
ခဲြထားေသာဆံပင္အနည္းငယ္ကို ဆံထံုးပံုစံေလးျပဳလုပ္၍ အေပၚတြင္ထားလိုက္ပါ။
ခဲြထားေသာဆံပင္အနည္းငယ္ကို ဆံထံုးပံုစံေလးျပဳလုပ္၍ အေပၚတြင္ထားလိုက္ပါ။
ေအာက္တြင္က်ေနေသာဆံပင္ကို သားေရႀကိဳးျဖင့္စြပ္ပါမည္။
ေအာက္တြင္က်ေနေသာဆံပင္ကို သားေရႀကိဳးျဖင့္စြပ္ပါမည္။
သားေရႀကိဳးစြပ္ျပီးပါျပီ။
သားေရႀကိဳးစြပ္ျပီးပါျပီ။
ေအာက္တြင္ဆံထံုးလုပ္၍က်န္ရွိေနေသာ ဆံပင္ကိုဆံထံုးေအာက္တြင္ပတ္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
ေအာက္တြင္ဆံထံုးလုပ္၍က်န္ရွိေနေသာ ဆံပင္ကိုဆံထံုးေအာက္တြင္ပတ္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ကိုးရီးယား ဆံပင္ပံုေလး။
ကိုးရီးယား ဆံပင္ပံုေလး။
ကိုးရီးယား ဆံပင္ပံုေလး။