ေနာက္တြဲဆံထံုး

0

အလႈမဂၤလာပြဲမ်ားသြားေရာက္မည့္ ပ်ိဳေမေလးမ်ားအတြက္ လြယ္ကူၿပီး ကိုယ္တိုင္ျပဳလုပ္၍ ရႏိုင္ေသာ လွပရိုးရွင္းေသာ ေနာက္တြဲဆံထံုးေလးကို ဖန္တီးေပးလိုက္ပါတယ္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းအေရွ႕ဘက္ႏွင့္ ညာဘက္ျခမ္းအေရွ႕ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ဆီကိုယူပါမည္။
ဘယ္ဘက္ျခမ္းအေရွ႕ဘက္ႏွင့္ ညာဘက္ျခမ္းအေရွ႕ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ဆီကိုယူပါမည္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းႏွင့္ ညာဘကဘ္ျခမ္းမွအနည္းငယ္ယူထားေသာ ဆံပင္ကိုစည္းပါမည္။
ဘယ္ဘက္ျခမ္းႏွင့္ ညာဘကဘ္ျခမ္းမွအနည္းငယ္ယူထားေသာ ဆံပင္ကိုစည္းပါမည္။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို အထဲသို႔ျပန္လိပ္ထည့္ပါမည္။
စည္းထားေသာဆံပင္ကို အထဲသို႔ျပန္လိပ္ထည့္ပါမည္။
လိပ္ထည့္ထားေသာ ဆံပင္ကိုေအာက္သို႔ျပန္ဆြဲခ်ပါမည္။
လိပ္ထည့္ထားေသာ ဆံပင္ကိုေအာက္သို႔ျပန္ဆြဲခ်ပါမည္။

ေအာက္မွက်န္ေနသည့္ ဆံပင္အားလံုးကို သားေရႀကိဳးျဖင့္စု၍ စည္းပါမည္။
ေအာက္မွက်န္ေနသည့္ ဆံပင္အားလံုးကို သားေရႀကိဳးျဖင့္စု၍ စည္းပါမည္။

ဆံထံုးလုပ္ရန္အတြက္ကြင္း၀ိုင္းကို သံုးပါမည္။
ဆံထံုးလုပ္ရန္အတြက္ကြင္း၀ိုင္းကို သံုးပါမည္။

ကြင္း၀ိုင္းကို စည္းထားေသာဆံပင္၏ အေပၚနားမွာထား၍ ကြင္း၀ိုင္းေလး၏ ေထာင့္နားေလးမ်ားတြင္ ကလစ္ထိုးပါမည္။
ကြင္း၀ိုင္းကို စည္းထားေသာဆံပင္၏ အေပၚနားမွာထား၍ ကြင္း၀ိုင္းေလး၏ ေထာင့္နားေလးမ်ားတြင္ ကလစ္ထိုးပါမည္။

ပထမစည္းထားေသာ ဆံပင္၏ေအာက္ဘက္နားမွ ဆံပင္ကိုထပ္စည္းပါမည္။
ပထမစည္းထားေသာ ဆံပင္၏ေအာက္ဘက္နားမွ ဆံပင္ကိုထပ္စည္းပါမည္။

စည္းထားေသာ ဆံပင္ကိုအေပၚသို႔ျပန္တင္ပါမည္။
စည္းထားေသာ ဆံပင္ကိုအေပၚသို႔ျပန္တင္ပါမည္။
အေပၚသို႔ျပန္တင္ထားေသာ ဆံပင္မ်ားကို အေပၚကလစ္ထိုးထားေသာ ကြင္း၀ိုင္းထဲသို႔ ထည့္ပါမည္။
အေပၚသို႔ျပန္တင္ထားေသာ ဆံပင္မ်ားကို အေပၚကလစ္ထိုးထားေသာ ကြင္း၀ိုင္းထဲသို႔ ထည့္ပါမည္။
ဆံပင္အားလံုးကို ထည့္ပါမည္။
ဆံပင္အားလံုးကို ထည့္ပါမည္။
ဆံပင္အားလံုးထည့္ၿပီးေသာ အခါတြင္ဆံပင္မ်ားကိုသပ္ရပ္စြာလုပ္၍ လိုအပ္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ ကလစ္ထိုးပါမည္။
ဆံပင္အားလံုးထည့္ၿပီးေသာ အခါတြင္ဆံပင္မ်ားကိုသပ္ရပ္စြာလုပ္၍ လိုအပ္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ ကလစ္ထိုးပါမည္။

ေက်က္ဆံထိုးေလးမ်ားျဖင့္ အလွဆင္ပါမည္။
ေက်က္ဆံထိုးေလးမ်ားျဖင့္ အလွဆင္ပါမည္။

 ေနာက္တြဲဆံထံုး
 ေနာက္တြဲဆံထံုး