အသဲပံု က်စ္ဆံျမီွး။

0

ပ်ဳိေမမ်ား အတြက္ အလြယ္တကူျပဳလုပ္နိုင္သည့္ အသဲပံု က်စ္ဆံျမီွး နွင့္ မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

ညာဘက္ အေရွ႕မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါ။
ဆံပင္ကိုယူပါ။

ညာဘက္ အနည္းငယ္ယူထားေသာ ဆံပင္ကို သံုးေခ်ာင္းယူပါ။
ညာဘက္ အနည္းငယ္ယူထားေသာ ဆံပင္ကို သံုးေခ်ာင္းယူပါ။
က်စ္ဆံျမီွးက်စ္ပါ။
က်စ္ဆံျမီွးက်စ္ပါ။
ဆံုးသည္ထိ က်စ္၍ သားေရႀကိဳးျဖင့္ ခ်ည္ပါ။
ဆံုးသည္ထိ က်စ္၍ သားေရႀကိဳးျဖင့္ ခ်ည္ပါ။

ညာဘက္ အေရွ႕မွ ဒုတိယ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို လည္း ယူပါ။
ညာဘက္ အေရွ႕မွ ဒုတိယ  ဆံပင္အနည္းငယ္ကို လည္း ယူပါ။

သုံးေခ်ာင္းယူ၍ က်စ္ပါ။
သုံးေခ်ာင္းယူ၍ က်စ္ပါ။
က်စ္ဆံျမွီး က်စ္ပါ။
က်စ္ဆံျမွီး က်စ္ပါ။
ဆံုးသည္ထိ က်စ္၍ သားေရႀကိဳးျဖင့္ ခ်ည္ပါမည္။
ဆံုးသည္ထိ က်စ္၍ သားေရႀကိဳးျဖင့္ ခ်ည္ပါမည္။

က်စ္ဆံျမွီး က်စ္ထားေသာ ပထမဆံပင္ကို အေခြပံုစံလိမ္၍ ပါမည္။
က်စ္ဆံျမွီး က်စ္ထားေသာ ပထမဆံပင္ကို အေခြပံုစံလိမ္၍ ပါမည္။
က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ထား ဒုတိယ ဆံပင္ကိုလည္း အေခြပံုစံလုပ္၍ လိမ္ပါမည္။
က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ထား ဒုတိယ ဆံပင္ကိုလည္း အေခြပံုစံလုပ္၍ လိမ္ပါမည္။

ဆံပင္ႏွစ္ခုကို ေပါင္း၍သားေရႀကိဳးျဖင့္ ခ်ည္ပါမည္။
ဆံပင္ႏွစ္ခုကို ေပါင္း၍သားေရႀကိဳးျဖင့္ ခ်ည္ပါမည္။

အသဲပံု က်စ္ဆံျမီွး။