က်စ္ဆံျမီွး

0

ပ်ဳိေမမ်ား အတြက္ အလြယ္တကူျပဳလုပ္နိုင္သည့္ က်စ္ဆံျမီွး နွင့္ မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

ညာဘက္ အေရွ႕မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါ။
ဆံပင္ကို ယူပါ။

ညာဘက္ အနည္းငယ္ယူထားေသာ ဆံပင္ကို သံုးေခ်ာင္းယူပါ။
ညာဘက္ အနည္းငယ္ယူထားေသာ ဆံပင္ကို သံုးေခ်ာင္းယူပါ။
က်စ္ဆံျမီွးက်စ္ပါ။
က်စ္ဆံျမီွးက်စ္ပါ။
ဆံုးသည္ထိ က်စ္၍ သားေရႀကိဳးျဖင့္ ခ်ည္ပါ။
ဆံုးသည္ထိ က်စ္၍ သားေရႀကိဳးျဖင့္ ခ်ည္ပါ။

ညာဘက္ အေရွ႕မွ ဒုတိယ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို လည္း ယူပါ။
ညာဘက္ အေရွ႕မွ ဒုတိယ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို လည္း ယူပါ။

ညာဘက္ အေရွ႕မွ အနည္းငယ္ယူထားေသာ ဆံပင္ကိုသံုးေခ်ာင္းယူပါ။
ညာဘက္ အေရွ႕မွ အနည္းငယ္ယူထားေသာ ဆံပင္ကိုသံုးေခ်ာင္းယူပါ။
က်စ္ဆံျမွီး က်စ္ပါ။
က်စ္ဆံျမွီး က်စ္ပါ။
ဆံုးသည္ထိ က်စ္၍ သားေရႀကိဳးျဖင့္ ခ်ည္ပါမည္။
ဆံုးသည္ထိ က်စ္၍ သားေရႀကိဳးျဖင့္ ခ်ည္ပါမည္။

ပထမ သံုးေခ်ာင္းက်စ္ထားေသာ ဆံပင္ကိုလည္း ဖြပါ။
ပထမ သံုးေခ်ာင္းက်စ္ထားေသာ ဆံပင္ကိုလည္း ဖြပါ။
ဒုတိယ က်စ္၍ထားေသာ ဆံပင္ကိုလည္း ဖြပါ။
ဒုတိယ က်စ္၍ထားေသာ ဆံပင္ကိုလည္း ဖြပါ။

က်စ္ထားေသာ ဆံပင္ႏွစ္ခုကိုေပါင္းျပီး က်ေနေသာ ဆံပင္ေအာက္တြင္ ထည့္ပါ။
က်စ္ထားေသာ ဆံပင္ႏွစ္ခုကိုေပါင္းျပီး က်ေနေသာ ဆံပင္ေအာက္တြင္ ထည့္ပါ။
ကလစ္ထိုးပါ။
ကလစ္ထိုးပါ။

က်စ္ဆံျမီွး
က်စ္ဆံျမီွး