ဆန္းျပားေသာ က်စ္ဆံျမီွး။

0

ပ်ဳိေမမ်ား အတြက္ အလြယ္တကူ ျပဳလုပ္၍ ရရွိေစႏိုင္ေသာ ရုိးရွင္းလွပစြာ ျပဳလုပ္၍ ရရွိေစႏိုင္ေသာ ဆံပင္ပံုေလး ႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

ညာဘက္ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို သားေရႀကိဳးျဖင့္ စည္းပါ။
ဆံပင္ကို ယူပါ။
သားေရႀကိဳးျဖင့္စည္းထားေသာ ဆံပင္အနည္းငယ္ထဲ မွ ဘယ္ဘက္နွင့္ညာဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ တခုခ်င္းစီကို ခဲြယူထားပါ။
သားေရႀကိဳးျဖင့္စည္းထားေသာ ဆံပင္အနည္းငယ္ထဲ မွ ဘယ္ဘက္နွင့္ညာဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ တခုခ်င္းစီကို ခဲြယူထားပါ။

သံုးေခ်ာင္းယူ၍ က်စ္ပါ။
က်စ္ဆံျမီွးက်စ္ပါ။
က်စ္ဆံျမီွး က်စ္ပါ။
က်စ္ဆံျမီွး က်စ္ပါ။
ဆံုးသည္ထိ က်စ္ဆံျမွီးက်စ္၍ သားေရႀကိဳးျဖင့္ စည္းပါ။
ဆံုးသည္ထိ က်စ္ဆံျမွီးက်စ္၍ သားေရႀကိဳးျဖင့္ စည္းပါ။

ဆံပင္နွစ္ခုကို ေအာက္သို႔ ျပန္ခ်ပါ။
ဆံပင္နွစ္ခုကို ေအာက္သို႔ ျပန္ခ်ပါ။
ျပန္ခ်ထားေသာ ဆံပင္ကို က်စ္ဆံျမီွးက်စ္ထားေသာ ဆံပင္ျဖင့္ အဆစ္ဆစ္ပံုစံ လုပ္၍ သားေရႀကိဳးျဖင့္ ခ်ည္ပါ။
ျပန္ခ်ထားေသာ ဆံပင္ကို က်စ္ဆံျမီွးက်စ္ထားေသာ ဆံပင္ျဖင့္ အဆစ္ဆစ္ပံုစံ လုပ္၍ သားေရႀကိဳးျဖင့္ ခ်ည္ပါ။
သားေရႀကိဳးျဖင့္ တဆင့္ခ်င္းဆံုးသည္ထိ က်စ္ဆံျမွီးျဖင့္ ေပါင္းခ်ည္ပါ။
သားေရႀကိဳးျဖင့္ တဆင့္ခ်င္းဆံုးသည္ထိ က်စ္ဆံျမွီးျဖင့္ ေပါင္းခ်ည္ပါ။

ေပါင္းခ်ည္ထားေသာ ဆံပင္မ်ားမွ က်စ္ဆံျမွီး ေဘးမွဆံပင္ ပံုတြင္ျပထားသည့္ အတိုင္းျပဳလုပ္ပါ။
ေပါင္းခ်ည္ထားေသာ ဆံပင္မ်ားမွ က်စ္ဆံျမွီး ေဘးမွဆံပင္ ပံုတြင္ျပထားသည့္ အတိုင္းျပဳလုပ္ပါ။

ဆန္းျပားေသာ က်စ္ဆံျမီွး။