ပြဲတက္ဆံထံုး

0

အလႈမဂၤလာပြဲမ်ားသြားေရာက္မည့္ ပ်ိဳေမေလးမ်ားအတြက္ အလွျပင္ဆိုင္သြားစရာမလိုဘဲ မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ျပဳလုပ္လို႔ရႏိုင္ၿပီး လွပရိုးရွင္းေသာ ပြဲတက္ဆံထံုးေလးကို ဖန္တီးေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္အေပၚတစ္လႊာမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမည္။
ဆံပင္အေပၚတစ္လႊာမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမည္။

အေပၚတစ္လႊာမွ ယူထားေသာ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို သားေရႀကိဳးျဖင့္စည္းပါမည္။
အေပၚတစ္လႊာမွ ယူထားေသာ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို သားေရႀကိဳးျဖင့္စည္းပါမည္။

ဆံထံုးျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ကြင္း၀ိုင္းေလးကိုအသံုးျပဳပါမည္။
ဆံထံုးျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ကြင္း၀ိုင္းေလးကိုအသံုးျပဳပါမည္။

အေပၚတစ္၀က္စည္းထားေသာ ဆံပင္ထဲသို႔ ကြင္း၀ိုင္းကိုထည့္ပါမည္။
အေပၚတစ္၀က္စည္းထားေသာ ဆံပင္ထဲသို႔ ကြင္း၀ိုင္းကိုထည့္ပါမည္။
ကြင္း၀ိုင္းေပၚသို႔ ဆံပင္အားလံုးကိုျဖန္႔ခ်ပါမည္။
ကြင္း၀ိုင္းေပၚသို႔ ဆံပင္အားလံုးကိုျဖန္႔ခ်ပါမည္။
ျဖန္႔ခ်ထားေသာ ဆံပင္ေပၚသို႔ အေပၚမွသားေရႀကိဳးျဖင့္ ထပ္စြပ္ပါမည္။
ျဖန္႔ခ်ထားေသာ ဆံပင္ေပၚသို႔ အေပၚမွသားေရႀကိဳးျဖင့္ ထပ္စြပ္ပါမည္။

ဆံထံုး၀ိုင္းလုပ္ၿပီ ေအာက္မွက်န္ေနေသာ ဆံပင္ကို ႏွစ္ပိုင္းခြဲပါမည္။
ဆံထံုး၀ိုင္းလုပ္ၿပီ ေအာက္မွက်န္ေနေသာ ဆံပင္ကို ႏွစ္ပိုင္းခြဲပါမည္။

ႏွစ္ပိုင္းခြဲထားေသာဆံပင္မွ ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွဆံပင္ကို ညာဘက္ျခမ္းသို႔ပို႔ပါမည္။
ႏွစ္ပိုင္းခြဲထားေသာဆံပင္မွ ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွဆံပင္ကို ညာဘက္ျခမ္းသို႔ပို႔ပါမည္။
ညာဘက္ျခမ္းသို႔ပို႔ထားေသာ ဆံပင္ကိုဆံထံုး၀ိုင္းတြင္ဆံပင္ဆံုးသည္အထိပတ္ပါမည္။
ညာဘက္ျခမ္းသို႔ပို႔ထားေသာ ဆံပင္ကိုဆံထံုး၀ိုင္းတြင္ဆံပင္ဆံုးသည္အထိပတ္ပါမည္။

ညာဘက္ျခမ္းမွက်န္ေနသာဆံပင္ကိုလည္း ဘယ္ဘက္ျခမ္းကဲ႔သို႔ ျပဳလုပ္၍ အဆံုးတြင္ကလစ္ထိုးပါမည္။
ညာဘက္ျခမ္းမွက်န္ေနသာဆံပင္ကိုလည္း ဘယ္ဘက္ျခမ္းကဲ႔သို႔ ျပဳလုပ္၍ အဆံုးတြင္ကလစ္ထိုးပါမည္။

ေအာက္ဘက္မွက်န္ေနသာ ဆံပင္ကိုလည္း ႏွစ္ပိုင္းခြဲပါမည္။
ေအာက္ဘက္မွက်န္ေနသာ ဆံပင္ကိုလည္း ႏွစ္ပိုင္းခြဲပါမည္။

ႏွစ္ပိုင္းခြဲထားေသာ ဆံပင္၏ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္ကိုယူ၍ဆံထံုး၀ိုင္းတြင္ျပန္ပတ္ပါမည္။
ႏွစ္ပိုင္းခြဲထားေသာ ဆံပင္၏ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္ကိုယူ၍ဆံထံုး၀ိုင္းတြင္ျပန္ပတ္ပါမည္။
ဆံပင္ဆံုးသည္အထိပတ္ၿပီးလွ်င္ အဆံုးတြင္ကလစ္ထိုးပါမည္။
ဆံပင္ဆံုးသည္အထိပတ္ၿပီးလွ်င္ အဆံုးတြင္ကလစ္ထိုးပါမည္။

ညာဘက္ျခမ္းမွက်န္ေနသည့္ ဆံပင္ကိုလည္း ဘယ္ဘက္ျခမ္းကဲ႔သို႔ ဆံပင္ဆံုးသည္အထိ ျပန္ပတ္ေပးပါမည္။
ညာဘက္ျခမ္းမွက်န္ေနသည့္ ဆံပင္ကိုလည္း ဘယ္ဘက္ျခမ္းကဲ႔သို႔ ဆံပင္ဆံုးသည္အထိ ျပန္ပတ္ေပးပါမည္။
ဆံပင္ဆံုးသည့္ေနရာတြင္ ကလစ္ထိုးပါမည္။
ဆံပင္ဆံုးသည့္ေနရာတြင္ ကလစ္ထိုးပါမည္။

ႏွင္းဆီပန္းပြင့္ေလးမ်ားျဖင့္ အလွဆင္ပါမည္။
ႏွင္းဆီပန္းပြင့္ေလးမ်ားျဖင့္ အလွဆင္ပါမည္။

ပြဲတက္ဆံထံုး
ပြဲတက္ဆံထံုး
ပြဲတက္ဆံထံုး