ျမန္မာ ဆံထံုး။

0

ပ်ဳိေမမ်ား အတြက္ တင့္တည္ လွပေစႏုိင္ေသာ ျမန္မာ ဆံထံုးေလး ႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္အားလံုးကို အေပၚသို႔ စုယူ၍ သားေရႀကိဳးျဖင့္ စုစည္းပါမည္။
ဆံပင္ကို ယူပါ။

အ၀ိုင္းပံုစံ ပစၥည္းတခုကို အသံုးျပဳပါ။
အ၀ိုင္းပံုစံ တခုသံုးပါ။

ဆံပင္ကို အ၀ိုင္း၏အလည္တည့္တည့္အထဲမွ သြင္း၍ အေနာက္ သို႔ ယူပါ။
ဆံပင္ကို အ၀ိုင္း၏အလည္တည့္တည့္အထဲမွ သြင္း၍ အေနာက္ သို႔ ယူပါ။
အ၀ိုင္း၏ ေအာက္ေျခ ဘယ္ဘက္အနားကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
အ၀ိုင္း၏ ေအာက္ေျခ ဘယ္ဘက္အနားကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
အ၀ိုင္း၏ ေအာက္ေျခ ညာဘက္အနားကို လည္းကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
အ၀ိုင္း၏ ေအာက္ေျခ ညာဘက္အနားကို လည္းကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
ဆံပင္ျဖင့္လည္း အ၀ိုင္းပံုစံကိုဖံုး၍ လည္းကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမည္။
ဆံပင္ျဖင့္လည္း အ၀ိုင္းပံုစံကိုဖံုး၍ လည္းကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမည္။

အ၀ိုင္းထဲမွ ထည့္ယူ၍ ေနာက္တြင္ပိုခ်န္ေသာ ဆံပင္ကို ေအာက္ေျခရင္းမွ ပတ္ယူပါ။
.ေနာက္မွ ဆံပင္ကိုပတ္ပါ ။
ပတ္ယူ၍ လာေသာဆံပင္ကို အဖ်ားကိုေခါက္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမည္။
ပတ္ယူ၍ လာေသာဆံပင္ကို အဖ်ားကိုေခါက္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမည္။

မိမိႏွစ္သက္ရာ Accessories ျဖင့္လည္းအလွဆင္နိုင္ပါသည္။
မိမိႏွစ္သက္ရာ Accessories ျဖင့္လည္းအလွဆင္နိုင္ပါသည္။

 ျမန္မာ ဆံထံုး ။
 ျမန္မာ ဆံထံုး ။
 ျမန္မာ ဆံထံုး ။