ႀကိဳးခ်ည္ပံု ဆံပင္စည္းနည္း

0

ရံုး၀န္ထမ္းပ်ိဳေမေလးမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသူေလးမ်ားအတြက္ ကိုယ္တိုင္ျပဳလုပ္၍ ရႏိုင္ၿပီး လွပရိုးရွင္း၍ခ်စ္စရာေကာင္းေသာ ႀကိဳးခ်ည္ပံု ဆံပင္စည္းနည္းေလးကို ဖန္တီးေပးလိုက္ပါတယ္။

ဘယ္ဘက္နဲ႔ညာဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ဆီကို ယူပါမည္။
ဘယ္ဘက္နဲ႔ညာဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ဆီကို ယူပါမည္။

အနည္းငယ္ယူထားေသာ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ဘယ္မွညာသို႔ျပန္၍ ပို႔ပါမည္။
အနည္းငယ္ယူထားေသာ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ဘယ္မွညာသို႔ျပန္၍ ပို႔ပါမည္။
ဘယ္မွညာသို႔ ျပန္၍ပို႔ထားေသာ ဆံပင္ကို အထဲသို႔ျပန္ထည့္ ပါမည္။
ဘယ္မွညာသို႔ ျပန္၍ပို႔ထားေသာ ဆံပင္ကို အထဲသို႔ျပန္ထည့္ ပါမည္။
အထဲသို႔ျပန္ထည့္ထားသည့္ ဆံပင္ကို ေအာက္မွျပန္ဆြဲ၍ ႀကိဳးခ်ည္သလိုခ်ည္ပါမည္။
အထဲသို႔ျပန္ထည့္ထားသည့္ ဆံပင္ကို ေအာက္မွျပန္ဆြဲ၍  ႀကိဳးခ်ည္သလိုခ်ည္ပါမည္။

ခ်ည္ထားသည့္ ဆံပင္၏ေအာက္နားမွ ကလစ္ထိုးပါမည္။
ခ်ည္ထားသည့္ ဆံပင္၏ေအာက္နားမွ ကလစ္ထိုးပါမည္။

ေအာက္ဘက္မွ ဘယ္ဘက္ႏွင့္ညာဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ဆီကို ထပ္ယူပါမည္။
ေအာက္ဘက္မွ ဘယ္ဘက္ႏွင့္ညာဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ဆီကို ထပ္ယူပါမည္။

အနည္းငယ္ယူထားေသာ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ဘယ္မွညာသို႔ျပန္၍ ပို႔ပါမည္။
အနည္းငယ္ယူထားေသာ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ဘယ္မွညာသို႔ျပန္၍ ပို႔ပါမည္။
ဘယ္မွညာသို႔ ျပန္၍ပို႔ထားေသာ ဆံပင္ကို အထဲသို႔ျပန္ထည့္ ပါမည္။
ဘယ္မွညာသို႔ ျပန္၍ပို႔ထားေသာ ဆံပင္ကို အထဲသို႔ျပန္ထည့္ ပါမည္။
အထဲသို႔ျပန္ထည့္ထားသည့္ ဆံပင္ကို ေအာက္မွျပန္ဆြဲ၍ ႀကိဳးခ်ည္သလိုခ်ည္ပါမည္။
အထဲသို႔ျပန္ထည့္ထားသည့္ ဆံပင္ကို ေအာက္မွျပန္ဆြဲ၍  ႀကိဳးခ်ည္သလိုခ်ည္ပါမည္။

ခ်ည္ထားေသာ ဆံပင္၏ေအာက္ဘက္နားမွ ကလစ္ထိုးပါမည္။
ခ်ည္ထားေသာ ဆံပင္၏ေအာက္ဘက္နားမွ ကလစ္ထိုးပါမည္။

က်န္အဆင့္မ်ားကိုလည္း အေပၚအဆင့္မ်ားကဲ႔သို႕ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားပါမည္။
က်န္အဆင့္မ်ားကိုလည္း အေပၚအဆင့္မ်ားကဲ႔သို႕ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားပါမည္။

ႀကိဳးခ်ည္၍ေအာက္မွက်န္ရွိေနသည့္ ဆံပင္မ်ားကို သားေရႀကိဳးျဖင့္ စည္းပါမည္။
ႀကိဳးခ်ည္၍ေအာက္မွက်န္ရွိေနသည့္ ဆံပင္မ်ားကို သားေရႀကိဳးျဖင့္ စည္းပါမည္။

စည္းထားသည့္ ဆံပင္ထဲမွ ဆံပသ္အနည္းငယ္ကိုျပန္ယူပါမည္။
စည္းထားသည့္ ဆံပင္ထဲမွ ဆံပသ္အနည္းငယ္ကိုျပန္ယူပါမည္။

အနည္းငယ္ယူထားေသာ ဆံပင္ကို စည္းထားသည့္ဆံပင္တြင္ျပန္၍ ပတ္ပါမည္။
အနည္းငယ္ယူထားေသာ ဆံပင္ကို စည္းထားသည့္ဆံပင္တြင္ျပန္၍ ပတ္ပါမည္။
ဆံပင္ကိုျပန္ပတ္၍ ဆံုးသည့္ေနရာတြင္ ကလစ္ထိုးပါမည္။
ဆံပင္ကိုျပန္ပတ္၍ ဆံုးသည့္ေနရာတြင္ ကလစ္ထိုးပါမည္။

 ႀကိဳးခ်ည္ပံု ဆံပင္စည္းနည္း
 ႀကိဳးခ်ည္ပံု ဆံပင္စည္းနည္း
 ႀကိဳးခ်ည္ပံု ဆံပင္စည္းနည္း