လြယ္ကူတဲ့Hair Style! ခ်စ္စရာေကာင္းၿပီးလူငယ္ဆန္တဲ့ ဆံပင္ပံုစံ

0

Hair ilon ဆံပင္ေကာက္ျခင္းျဖင့္လွပေက်ာ့ရွင္းေသာမိန္းကေလးအသြင္ျဖင့္ေျပာင္းလဲၾကည့္ရေအာင္။

ခ်စ္သူေကာင္းေလးျဖင့္Dateလုပ္ထားေသာ မိန္းကေလးမ်ားအတြက္ အေကာင္းဆံုးHair Styleျဖစ္ပါတယ္။

လြယ္ကူတဲ့Hair Style! ခ်စ္စရာေကာင္းၿပီးလူငယ္ဆန္တဲ့ ဆံပင္ပံုစံ

လြယ္ကူတဲ့Hair Style! ခ်စ္စရာေကာင္းၿပီးလူငယ္ဆန္တဲ့ ဆံပင္ပံုစံ

လြယ္ကူတဲ့Hair Style! ခ်စ္စရာေကာင္းၿပီးလူငယ္ဆန္တဲ့ ဆံပင္ပံုစံ

Hair ilonကိုလိပ္ၿပီး၃စကၠန္႔မွ ၁၀စကၠန္႔ထိ အပူေပးထားပါ။ လိပ္တဲ့အခ်ိန္အစအေပၚမူတည္၍ အလိပ္ပံုစံမွာကြဲျပားသြားမွာပါ။
အဓိကကေတာ့Hair ilon ကိုင္တြယ္ပံုေပၚမူတည္ပါတယ္။
လြယ္ကူတဲ့Hair Style! ခ်စ္စရာေကာင္းၿပီးလူငယ္ဆန္တဲ့ ဆံပင္ပံုစံ

လြယ္ကူတဲ့Hair Style! ခ်စ္စရာေကာင္းၿပီးလူငယ္ဆန္တဲ့ ဆံပင္ပံုစံ
လြယ္ကူတဲ့Hair Style! ခ်စ္စရာေကာင္းၿပီးလူငယ္ဆန္တဲ့ ဆံပင္ပံုစံ

Completion!!

Front Style

လြယ္ကူတဲ့Hair Style! ခ်စ္စရာေကာင္းၿပီးလူငယ္ဆန္တဲ့ ဆံပင္ပံုစံ

Back Style

လြယ္ကူတဲ့Hair Style! ခ်စ္စရာေကာင္းၿပီးလူငယ္ဆန္တဲ့ ဆံပင္ပံုစံ