ရိုးရွင္းေသာဆံထံုး

0

ပ်ိဳေမေလးမ်ားအတြက္ လွပၿပီး ခ်စ္စရာေကာင္း၍ လြယ္လြယ္ကူကူ ျပဳလုပ္လို႔ရႏိုင္ေသာ ရိုးရွင္းေသာ ဆံထံုးေလးကိုဖန္တီးေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္အားလံုးကို အေနာက္တြင္စု၍ စည္းပါမည္။
ဆံပင္အားလံုးကို အေနာက္တြင္စု၍ စည္းပါမည္။

စည္းထားသည့္ဆံပင္အေပၚဘက္နားမွ ဆံင္ထဲသို႔ တုတ္ေခ်ာင္းကိုထည့္ပါမည္။
စည္းထားသည့္ဆံပင္အေပၚဘက္နားမွ ဆံင္ထဲသို႔ တုတ္ေခ်ာင္းကိုထည့္ပါမည္။

စည္းထားသည့္ ဆံပင္ကိုႏွစ္ျခမ္းခြဲပါမည္။
စည္းထားသည့္ ဆံပင္ကိုႏွစ္ျခမ္းခြဲပါမည္။

ႏွစ္ျခမ္းခြဲထားသည့္ ဆံပင္ကိုအေပၚမွတုတ္ေခ်ာင္းေလးအေပၚသို႔ ျပန္တင္ပါမည္။
ႏွစ္ျခမ္းခြဲထားသည့္ ဆံပင္ကိုအေပၚမွတုတ္ေခ်ာင္းေလးအေပၚသို႔ ျပန္တင္ပါမည္။
အေပၚသို႔ျပန္တင္ထားသည့္ ဆံပင္ကိုေအာက္သို႔ျပန္ဆြဲခ်ေပးပါမည္။
အေပၚသို႔ျပန္တင္ထားသည့္ ဆံပင္ကိုေအာက္သို႔ျပန္ဆြဲခ်ေပးပါမည္။
ျပန္ဆြဲခ်ထားသည့္ ဆံပင္ကိုဘယ္မွညာသို႔ ပို႔ပါမည္။
ျပန္ဆြဲခ်ထားသည့္ ဆံပင္ကိုဘယ္မွညာသို႔ ပို႔ပါမည္။

ေအာက္မွဆံပင္ကို အေပၚသို႔ျပန္တင္ပါမည္။
ေအာက္မွဆံပင္ကို အေပၚသို႔ျပန္တင္ပါမည္။
အေပၚသို႔ျပန္တင္ထားေသာ ဆံပင္ကိုဘယ္မွညာသို႔ပိုပါမည္။
အေပၚသို႔ျပန္တင္ထားေသာ ဆံပင္ကိုဘယ္မွညာသို႔ပိုပါမည္။

ဆံပင္အဆံုးတြင္ ကလစ္ထိုးပါမည္။
ဆံပင္အဆံုးတြင္ ကလစ္ထိုးပါမည္။

ပထမဆံပင္ထဲသို႔ ထည့္ထားေသာတုတ္ကို ျပန္၍ဖယ္ပါမည္။
ပထမဆံပင္ထဲသို႔ ထည့္ထားေသာတုတ္ကို ျပန္၍ဖယ္ပါမည္။

ရိုးရွင္းေသာဆံထံုး
ရိုးရွင္းေသာဆံထံုး