ရုိးရွင္းေသာ ဆံပင္ပံု။

0

ပ်ဳိေမမ်ား အတြက္ အလြယ္တကူ ျပဳလုပ္၍ ရရွိေစႏိုင္ေသာ ရုိးရွင္းလွပစြာ ျပဳလုပ္၍ ရရွိေစႏိုင္ေသာ ဆံပင္ပံုေလး ႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

ဘယ္ႏွင့္ ညာမွ ႏွစ္ခု၏အေရွ႕မွ ဆံပင္ႏွစ္ခုကို အေနာက္သို႔ ယူပါမည္။
ဘယ္ႏွင့္ ညာမွ ႏွစ္ခု၏အေရွ႕မွ ဆံပင္ႏွစ္ခုကို အေနာက္သို႔ ယူပါမည္။
ကလစ္ျဖင့္ ထိုးပါမည္။
ကလစ္ျဖင့္ ထိုးပါမည္။

ဘယ္ဘက္အေရွ႕ မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို အေနာက္ သို႔ ယူပါ။
ဘယ္ဘက္အေရွ႕ မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို အေနာက္ သို႔ ယူပါ။
ညာဘက္အေရွ႕ မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုလည္း အေနာက္သို႔ ယူပါ။
ညာဘက္အေရွ႕ မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုလည္း အေနာက္သို႔ ယူပါ။
ႏွစ္ခုေပါင္း၍ ကလစ္ထိုးပါ။
ႏွစ္ခုေပါင္း၍ ကလစ္ထိုးပါ။

ဘယ္ဘက္အေရွ႕ မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို အေနာက္ သို႔ ယူပါ။
ဘယ္ဘက္အေရွ႕ မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို အေနာက္ သို႔ ယူပါ။
ညာဘက္အေရွ႕ မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုလည္း အေနာက္သို႔ ယူပါ။
ညာဘက္အေရွ႕ မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုလည္း အေနာက္သို႔ ယူပါ။
ႏွစ္ခုေပါင္း၍ ကလစ္ထိုးပါ။
ႏွစ္ခုေပါင္း၍ ကလစ္ထိုးပါ။

ရုိးရွင္းေသာ ဆံပင္ပံု။
ရုိးရွင္းေသာ ဆံပင္ပံု။
ရုိးရွင္းေသာ ဆံပင္ပံု။