ရုိးရွင္းေသာ က်စ္ဆံၿမီွး။

0

ပ်ဳိေမမ်ား အတြက္ အလြယ္တကူ ျပဳလုပ္၍ ရရွိေစႏိုင္ေသာ ရုိးရွင္းလွပစြာ ျပဳလုပ္၍ ရရွိေစႏိုင္ေသာ က်စ္ဆံၿမီွး ေလးႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

ဘယ္ဘက္ အေရွ႕ အနားဆံပင္ႏွင့္ ညာဘက္အေရွ႕ နားဆံပင္ကို အနည္းငယ္စီယူလိုက္ပါ။
ဘယ္ဘက္ အေရွ႕ အနားဆံပင္ႏွင့္ ညာဘက္အေရွ႕ နားဆံပင္ကို အနည္းငယ္စီယူလိုက္ပါ။

ဆံပင္ႏွစ္ခုကိုေပါင္းၿပီး ႀကိဳးခ်ည္သလို ခ်ည္လိုက္ပါ။
ဆံပင္ႏွစ္ခုကိုေပါင္းၿပီး ႀကိဳးခ်ည္သလို ခ်ည္လိုက္ပါ။
ဒုတိယ တဆင့္ကိုလည္း ထပ္မန္ ခ်ည္လိုက္ပါ။
ဒုတိယ တဆင့္ကိုလည္း ထပ္မန္ ခ်ည္လိုက္ပါ။

ခ်ည္ထားေသာ ဆံပင္ မွ က်ေနေသာ ဆံပင္ကို သံုးေခ်ာင္းခဲြလိုက္ပါ။
ခ်ည္ထားေသာ ဆံပင္ မွ က်ေနေသာ ဆံပင္ကို သံုးေခ်ာင္းခဲြလိုက္ပါ။
က်စ္ဆံၿမီွး က်စ္ပါ။
က်စ္ဆံၿမီွး က်စ္ပါ။
ဆံုးသည္ထိ က်စ္၍ သားေရႀကိဳးျဖင့္ က်စ္ပါ။
ဆံုးသည္ထိ က်စ္၍ သားေရႀကိဳးျဖင့္ က်စ္ပါ။

မိမိႏွစ္သက္ရာ ပန္းၿဖင့္အလွဆင္ႏုိင္ပါသည္။
မိမိႏွစ္သက္ရာ ပန္းၿဖင့္အလွဆင္ႏုိင္ပါသည္။

ရုိးရွင္းေသာ က်စ္ဆံၿမီွး ။
ရုိးရွင္းေသာ က်စ္ဆံၿမီွး ။
ရုိးရွင္းေသာ က်စ္ဆံၿမီွး ။