ကိုးရီးယား ဆံထံုး။

0

ပ်ဳိေမမ်ား အတြက္ အလြယ္တကူ ျပဳလုပ္၍ ရရွိေစႏိုင္ေသာ ရုိးရွင္းလွပစြာ ျပဳလုပ္၍ ရရွိေစႏိုင္ေသာ ကိုးရီးယားဆံထံုးေလး ႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္အားလုံးကိုအေပၚ သို႔ ျမွင့္တင္ကာ သားေရႀကိဳးျဖင့္ စည္းလိုက္ပါ။
ဆံပင္ အားလံုးကို အေပၚ သို႔ ျမွင့္တင္ပါ။
ျပန္၍ ဆံထံုးပံုစံေလး သားေရႀကိဳးျဖင့္ ေခါက္ၿပီးခ်ည္လိုက္ပါ။
ျပန္၍ ဆံထံုးပံုစံေလး သားေရႀကိဳးျဖင့္ ေခါက္ၿပီးခ်ည္လိုက္ပါ။

ဆံထံုးပံုစံေလး မွ ေပၚခ်န္က်ေနေသာ ဆံပင္ကို အေရွ႕နဖူးမွ ယြန္းယြန္းေလး အေနာက္သို႔ယူလိုက္ပါ။
ဆံပင္ကို အေရွ႕သို႔ ယူလိုက္ပါ။
အေနာက္ သို႔ ယူၿပီးကလစ္ထိုးပါ။
အေနာက္ သို႔ ယူၿပီးကလစ္ထိုးပါ။

မိမိႏွစ္သက္ရာ ပန္းၿဖင့္အလွဆင္ႏုိင္ပါသည္။
မိမိႏွစ္သက္ရာ ပန္းၿဖင့္အလွဆင္ႏုိင္ပါသည္။

ကိုးရီးယား ဆံထံုး။
ကိုးရီးယား ဆံထံုး။
ကိုးရီးယား ဆံထံုး။