ဆံပင္ေကာက္ကိရိယာျဖင့္အလြယ္တကူဆံပင္ေကာက္လို႔ရတဲ့ နည္းလမ္းေလး…

0

အပူေခ်ာင္းကိရိယာေလးကို အသံုးျပဳ၍ ခ်စ္စရာေကာင္းေသာ မိန္းကေလးျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးၾကစို႔

အပူေခ်ာင္းျဖင့္ဆံပင္ေကာက္နည္းေလးကေတာ့ အထက္တန္းက်က် မည္သူမဆိုလုပ္ႏိုင္တဲ့ Hair Designျဖစ္ပါတယ္။

အရင္ဦးဆံုးHair ilonရဲ႕အသံုးျပဳပံုေလးကို ေလ့လာၾကည့္ၾကရေအာင္။

ဆံပင္ေကာက္ကိရိယာျဖင့္အလြယ္တကူဆံပင္ေကာက္လို႔ရတဲ့ နည္းလမ္းေလး…

ဆံပင္ေကာက္ကိရိယာျဖင့္အလြယ္တကူဆံပင္ေကာက္လို႔ရတဲ့ နည္းလမ္းေလး…

ဆံပင္ေကာက္ကိရိယာျဖင့္အလြယ္တကူဆံပင္ေကာက္လို႔ရတဲ့ နည္းလမ္းေလး…

ဆံပင္ေကာက္ကိရိယာျဖင့္အလြယ္တကူဆံပင္ေကာက္လို႔ရတဲ့ နည္းလမ္းေလး…

ဆံပင္ေကာက္ကိရိယာျဖင့္အလြယ္တကူဆံပင္ေကာက္လို႔ရတဲ့ နည္းလမ္းေလး…

ဆံပင္ေကာက္ကိရိယာျဖင့္အလြယ္တကူဆံပင္ေကာက္လို႔ရတဲ့ နည္းလမ္းေလး…
ဆံပင္ေကာက္ကိရိယာျဖင့္အလြယ္တကူဆံပင္ေကာက္လို႔ရတဲ့ နည္းလမ္းေလး…

Completion!!
Front Style

ဆံပင္ေကာက္ကိရိယာျဖင့္အလြယ္တကူဆံပင္ေကာက္လို႔ရတဲ့ နည္းလမ္းေလး…

Back Style

ဆံပင္ေကာက္ကိရိယာျဖင့္အလြယ္တကူဆံပင္ေကာက္လို႔ရတဲ့ နည္းလမ္းေလး…