ပန္းေရာင္ Soft Pink crease eyeshadow ျခယ္နည္း။

0

လွပျပီး ဆန္းသစ္ေသာ ပန္းေရာင္ eyeshadow ျခယ္နည္းေလးကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ပန္းေရာင္ eyeshadow ကိုသံုးပါမယ္။
ပန္းေရာင္ eyeshadow ကို မ်က္ခြံအျပည့္ျခယ္ပါမယ္။
ပန္းေရာင္ eyeshadow ကို မ်က္ခြံအျပည့္ျခယ္ပါမယ္။

ပန္းေရာင္ အလက္ပါတယ့္ eyeshadow သံုးပါမယ္။
ပန္းေရာင္ အလက္ပါတယ့္ Eyeshadow ကိုမ်က္ခြံအလယ္တြင္ ျခယ္ေပးပါမယ္။
ပန္းေရာင္ အလက္ပါတယ့္ Eyeshadow ကိုမ်က္ခြံအလယ္တြင္ ျခယ္ေပးပါမယ္။

အညိဳေရာင္ eyeshadow ကိုသံုးပါမယ္။
အညိဳေရာင္ eyeshadow ကိုမ်က္ခြံေနာက္ပိုင္းတြင္ အနည္းငယ္ျခယ္ေပးပါမယ္။
အညိဳေရာင္ eyeshadow ကိုမ်က္ခြံေနာက္ပိုင္းတြင္ အနည္းငယ္ျခယ္ေပးပါမယ္။

မ်က္ေတာင္ညွပ္တံႏွင့္ Mascara သံုးပါမယ္။
မ်က္ေတာင္ကို ညွပ္ျဖင့္ညွပ္ပါမယ္။
မ်က္ေတာင္ကို ညွပ္ျဖင့္ညွပ္ပါမယ္။
Mascara ကိုမ်က္ေတာင္အရင္းပိုင္းမွေကာ့ေပးပါမယ္။
Mascara ကိုမ်က္ေတာင္အရင္းပိုင္းမွေကာ့ေပးပါမယ္။

ပန္းေရာင္ Soft Pink crease eyeshadow ျခယ္နည္း။
ပန္းေရာင္ Soft Pink crease eyeshadow ျခယ္နည္း။